Dnr: HS 2017/36

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Pedagogiskt arbete

Litteraturlista

Att leda lokal skolutveckling

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: PAAUT2
Kursens benämning: Att leda lokal skolutveckling
Leading School Improvement
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
Auno, Ulrika, Berg, Gunnar & Sundh, Frank. Metodhandbok för förskolechefer och rektorer. Upplaga 1:a. Lund: Studentlitteratur, 2016. Antal sidor: 271.

Blossing, Ulf (Red.). Skolledaren i focus - kunskap, verktyg och värden. Lund: Studentlitteratur, 2011. Antal sidor: 131.

Ekholm Mats & Scherp, Hans-Åke (Red.). Det goda lärandets grunder. Malmö: Studentlitteratur, 2014. Antal sidor: 135.

Forssten Seiser, Anette. Stärkt pedgogiskt ledareskap: Rektorer granskar sin egen praktik. Karlstad: Karlstad university press, 2017. Antal sidor: 268.

Håkansson, Jan & Sundberg, Daniel . Utmärkt skolutveckling. Forskning om skolförbättring och måluppfyllelse. Stockholm: Natur och kultur, 2016. Antal sidor: 216.

Jarl, Maria, Blossing, Ulf & Anersson, Klas. Att organisera för skolframgång. Stockholm: Natur och kultur, 2017. Antal sidor: 180.

Kruse, Sharon.D. & Seashore Louis, Karen. Building Strong School Cultures. A guide to leading change. Thousand Oaks, California: Corvin Press, 2009. Antal sidor: 185.

Langelotz, Lill. Kollegialt lärande i praktiken. Kompetensutveckling eller kollektiv korrigering?. Stockholm: Natur och kultur, 2017. Antal sidor: 150.

Lindgren, Lena. Nya utvärderingsmonstret. Om kvalitetsmätning i den offentliga sektorn. Lund: Studentlitteratur, 2014. Antal sidor: 148.

Ludvigsson, Ann. Vem leder egentligen vem? Samproducerat ledarskap i skolan. Lund: Studentlitteratur, 2012. Antal sidor: 116.

Rönnerman, Karin. Aktionsforskning i praktiken - förskola och skola på vetenskaplig grund. Lund: Studentlitteratur, 2012. Antal sidor: 230.

Sandberg, Jörgen & Targama, Sören. Ledning och förståelse: En förståelsebaserad syn på utveckling av människor och organisationer. Lund: Studentlitteratur, 2013. 285.


Tillkommer, rapporter och vetenskapliga artiklar.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2017-10-31