Dnr: HS 2017/40

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Kulturstudier

Litteraturlista

Kommunikationsplanering - Kulturstudier

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: KVGAKM
Kursens benämning: Kommunikationsplanering - Kulturstudier
Communication planning - Cultural studies
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Bengtsson Stina (m.fl). Medielandskap & mediekultur. 2017. Stockholm: Liber. Antal sidor: 252.

Larsson Larsåke. Tillämpad kommunikationsvetenskap. 2014. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 374.

Leigert Lena. Marknadsföring och kommunikation i sociala medier. 2013. Göteborg: Kreafon. Antal sidor: 160.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2017-09-25