Reg No: HNT 2017/12

 

Logotype of Karlstad University


Faculty Board of Health, Science and Technology
Nursing Science

Course Reading

Theatre Care in Theory and Practice

Valid from autumn semester 2017

 

Course Code: KMA602
Course Title: Theatre Care in Theory and Practice
Operationssjukvård i teori och praktik
Credits: 22.5
Degree Level: Master


Andersson Roland, Jeppsson Bengt & Rydholm Anders. (2016). Kirurgi. Lund: Studentlitteratur.

Kumlien, Christine & Rystedt, Jenny. (red) (2016). Omvårdnad & kirurgi. Lund: Studentlitteratur. Pages: 525.

Myklestul Dåvøy, Grethe m.fl. (red) (2012). Operationssjukvård. Operationssjuksköterskans perioperativa omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. *

Polit, Denise. F. & Beck, Cheryl. T. Nursing research. Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. Last edition. Philadelphia: Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business.

Rothrock, Jane. (2006)*. Alexander´s care of the patient in surgery. Last edition. St Louis Missouri: Mosby Inc. Pages: 872.

Sandman, Lars & Kjellström, Sofia (2013). Etikboken, etik för vårdande yrken. Lund: Studentlitteratur. Pages: 400.

Socialstyrelsen. (2006)*. Att förebygga vårdrelaterade infektioner - ett kunskapsunderlag. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2006/2006-123-12.

Wiklund, Lena (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur & kultur. Pages: 269.


Reference Literature

Edberg, Anna-Karin (2013). Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur.

Falkenberg, Mårten & Delle, Martin (2014). Endovaskulär intervention. Lund: Studentlitteratur.

Jacobson, Bertil & Öberg, P. Åke. (2003). Teknik i praktisk sjukvård. Lund: Studentlitteratur.

Lennquist, Sten (red). Traumatologi. Last edition. Stockholm: Liber.

Netter, Frank. H. m fl (1997). Atlas of human anatomy. Last edition. Saunders/Elsevier.

Vetenskapsrådet. Regler och riktlinjer för forskning. http://www.codex.uu.se/index.shtml.

Vårdhandboken. www.vardhandboken.se.

Willman, Aina, Stoltz ,Peter, Batsevani, Christal. Evidensbaserad omvårdnad - en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Last edition. Lund: Studentlitteratur.

Ödegård, Synnevö. (2013). Patientsäkerhet - teori och praktik. Stockholm: Liber.


Additional scientific articles and reports may be required.

*Required reading throughout the programme.

 

Approved by the Faculty Board of Health, Science and Technology, 12 September 2017