Reg No: LXAG77/20181

 

Logotype of Karlstad University


Board of Teacher Education
Physics

Course Reading

Degree Project Primary Education, Preschool class and Grades 1-3: Science and Technology

Valid from spring semester 2018

 

Course Code: LXAG77
Course Title: Degree Project Primary Education, Preschool class and Grades 1-3: Science and Technology
Examensarbete Grundlärarprogrammet, Förskoleklass och årskurs 1-3 - NO/Teknik
Credits: 30
Degree Level: Master


Kursplaner och övriga styrdokument för relevant verksamhet/ämne.

Dysthe, Olga, Hertzberg, Fröydis & Heol, Tourlag. L. Skriva för att lära . Lund: Studentlitteratur, 2011. Pages: 223.

Johansson, Bo & Svedner, Per Olov. Examensarbete i lärarutbildningen. Undersökningsmetoder och språklig utformning. Edition 5. Uppsala: Kunskapsföretaget, 2010. Pages: 105.

Vetenskapsrådet. God forskningssed. Edited by Vetenskapsrådet. Stockholm: Vetenskapsrådet, 2011. Pages: 129.

Övrig litteratur väljs i samråd med handledande lärare.


 

Approved by the Board of Teacher Education, 4 September 2017