Dnr: HNT2017/17

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Folkhälsovetenskap

Litteraturlista

Våld mot barn: att upptäcka och agera

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: FHAVB1
Kursens benämning: Våld mot barn: att upptäcka och agera
Recognizing and responding to child maltreatment
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Cocozza, Madeleine. Barn far illa! En analys av bristerna i samhällets familjebygge. Stockholm: Carlssons förlag, 2013.

Engh Kraft, Lisbet, & Eriksson, Ulla-Britt. "The School Nurse’s Ability to Detect and Support abused Children. A Trust-Creating Process". The Journal of School Nursing. 2015, 31 (5), 353-362 doi: 10.1177/1059840514550483.

Engh Kraft, Lisbet, Rahm, Gull-Britt, & Eriksson, Ulla-Britt. 2016. "School Nurses Avoid Addressing Child Sexual Abuse". The Journal of School Nursing. http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1059840516633729.

Eriksson, Maria, Källström Cater, Åsa, Näsman, Elisabet. Barns röster om våld 2 uppl. – att lyssna, tolka och förstå. Malmö: Gleerups, 2015.

Felitti, Vincent J., MD, FACP, Anda, Robert, F., MD, MS, Nordenberg, Dale, MD, Williamson, David F, MS, PhD, Spitz, Alison M, MS, MPH,Edwards, Valerie, BA, Koss, Mary P., PhD, Marks, James S., MD, MPH. "Relationship of Childhood Abuse and Household Dysfunction to Many of the Leading Causes of Death in Adults: The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study". American Journal of Preventive Medicine. 1998, 14(4).

FN:s konvention om barnets rättigheter. https://unicef.se/barnkonventionen.

Gilbert, Ruth, Kemp, Alison, Thoburn, June, Sidebothan, Peter, Radford, Lorraine, Glaser, Danya, MacMillan, Harriet. 2009. "Recognizing and responding to child maltreatment". The Lancet. 167-180.

Gilbert, Ruth, Widom, C. S., Browne, K., Fergusson, D., Webb, E., & Janson, Staffan. 2009. "Burden and consequences of child maltreatment in high-income countries". The Lancet. 373(9657), 68-81.

Janson, Staffan, Jernbro, Carolina & Långberg, Bodil. "kap. 1". I: Kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn i Sverige.. Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2011.

Janson, Staffan, Jernbro, Carolina & Sjölander, Cecilia. Nationell kartläggning av barnmisshandel 2016. Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset., 2017.

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). Våld och hälsa – En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt koppling till hälsa. Uppsala universitet, Akademiska sjukhuset., 2014. NCK-rapport 2014:1. Uppsala.

Nationellt centrum för kvinnoförtryck (NCK). Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt. Uppsala: NCK. kan laddas ner, 2010.

Norman, R.E., Byambaa, M., De, R., Butchart, A., Scott, J. & Vos, T. "The long-term health consequences of child physical abuse, emotional abuse, and neglect: s systematic review and meta-analysis". PLoS Medicine. 2012, 9(11), e1001349..

Socialstyrelsen. Barn som far illa eller riskerar att fara illa - En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar. Stockholm: Socialstyrelsen, 2014.

Socialstyrelsen. (YEAR). Samverka för barns bästa – en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer.

WHO. ire. Seven Strategies for Ending Violence Against Children. Kan laddas ner: 2016.

Zachrison, Eva. Krisbemötande för tonåringar som blivit utsatta för våldtäkt – en handbok. Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2013.

Överlien, Carolina. Våld i hemmet – barns strategier. Malmö: Gleerups, 2012.


Vetenskapliga artiklar tillkommer

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2017-09-07