Dnr: HNT 2017/20

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Matematik

Litteraturlista

Geometri

Gäller från och med vt 2019

 

Kurskod: MAGB10
Kursens benämning: Geometri
Geometry
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Skott Jeppe, med flera. Matematik för lärare. Ypsilon grundbok band 1. Gleerups, 2010. Antal sidor: 200.

Tengstrand Anders. Åtta kapitel om geometri. Studentlitteratur, 2004. Antal sidor: 120.

Kompendier
Kompletterande texter inhämtas via kursens hemsida.

Lindahl Göran. Euklides geometri. Antal sidor: 60.


Referenslitteratur

Kiselman Christer & Mouwitz Lars. Matematiktermer för skolan. NCM, 2008.

Roe John. Elementary Geometry. Oxford University Press. 1993.

Thompson Jan. Matematiken i historien. Studentlitteratur, 1996.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2017-08-30