Dnr: HS 2017/45

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
Socialt arbete

Litteraturlista

Samhällsvetenskapliga metoder

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: SMADSM
Kursens benämning: Samhällsvetenskapliga metoder
Methods of Social Science
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
Creswell, John W. Research Design. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Upplaga 2009. Thousand Oaks: Sage Publications. Antal sidor: 296.

Mason, J. Qualitative Researching. London: Sage Publications, 2002. Antal sidor: 180.

Sohlberg, P. & B.-M. Kunskapens former. Vetenskapsteori och forskningsmetod. Upplaga 2008. Stockholm: Liber.

Referenslitteratur
Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj. Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Upplaga 2008. Lund: Studentlitteratur.

Aspers, Patrik. Etnografiska metoder. Upplaga 2007. Malmö: Liber.

Bergström, Göran & Boreus, Kristina (red). Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Upplaga 2005. Lund: Studentlitteratur.

Borg, E. & Westerlund, J. Statistik för beteendevetare. Faktabok. Upplaga 2012. Malmö: Liber AB.

Djurfeldt, Göran, Larsson, Rolf och Stjärnhagen, Ola. Statistisk verktygslåda 1: samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Upplaga 2003. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 508.

Field, Andy. Discovering Statistics Using IBM SPSS statistics. Upplaga 2013. London: Sage Publications. Valda delar. Antal sidor: 952.

Karlsson, Jan CH & Bergman, Ann. Methods for Social Theory. Analytical tools for theorizing and writning. Upplaga 2017. London and New York: Routledge. Antal sidor: 149.

Layder, D. Sociological Practice: Linking Theory and Social Research. London: Sage Publications, 1998. Antal sidor: 191.

Miles, M.B., & Huberman, A.M. Qualitative data analysis: an expanded sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Silverman, David. Doing Qualitative Research. A Practical Handbook. Upplaga 2009. London: Sage Publications.

Thomassen, M. Vetenskap, kunskap och praxis. Introduktion i vetenskapsfilosofi. Lund: Gleerups, 2007. Antal sidor: 234.

Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (1990/2002) . http://www.codex.uu.se/texts/HSFR.pdf.

Winther Jörgensen, Marianne & Philips, Louise. Diskursanalys som teori och metod. Upplaga 2000. Lund: Studentlitteratur.

Yin, Robert K. Case Study Research. Design av Methods. Upplaga 2008. Thousand Oaks: Sage Publications. Antal sidor: 240.

Hultén, P., Hultman, J. och Eriksson, L.T. Kritiskt tänkande. Upplaga 2007. Malmö: Liber.

Manual
Referenser enligt Harvard KAU. Karlstads universitet, 2011. http://www.kau.se/sites/default/files/Dokument/subpage/2012/06/referenser_harvard_kau_aug_11_pdf_17907.pdf

Övrigt
Ytterligare litteratur i form av vetenskapliga artiklar tillkommer - meddelas vid kursstart


Reviderad 2014-09-25, 2016-09-22 samt 2017-09-05.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2010-08-26