Dnr: HS 2017/31

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Turismvetenskap

Litteraturlista

Natur- och kulturturism

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: TVGT12
Kursens benämning: Natur- och kulturturism
Nature and cultural tourism
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Dielemans, Jennie. Välkommen till paradiset: reportage om turistindustrin. Stockholm: Månpocket, 2009. Antal sidor: 250.

Du Cros, H. & McKercher, B. Cultural tourism. Upplaga 2. New York: Routledge, 2015. Antal sidor: 238.

Emmelin, Lars & Fredman, Peter & Lisberg Jensen, Ebba & Sandell, Klas. Planera för friluftsliv: natur, samhälle, upplevelser. Stockholm: Carlssons bokförlag, 2010. Valda delar, 200 sidor.

Fennell, David A. Ecotourism. Upplaga 4. London: Routledge, 2014. Antal sidor: 100.

Jakobsson, Max. Från industrier till upplevelser: en studie av symbolisk och materiell omvandling i bergslagen. Örebro: Örebro universitet, 2009. Valda delar, 100 sidor. Finns i fulltext via Örebro universitet.

Larsen, Ann Kristin. Metod helt enkelt: en introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Upplaga 1. Malmö: Gleerup, 2009. Valda delar, 50 sidor.

Robinson, P. & Lück, M. & Smith, S.L.J. Tourism. Boston: CAB International, 2013. Valda delar, 50 sidor.

Övrig litteratur enligt lärares anvisningar, 200 sidor.


Referenslitteratur

Can-Seng O. Cultural tourism and Tourism Cultures. The business of mediating experiences in Copenhagen and Singapore. Copenhagen: Copenhagen Business School, 2002.

Forsberg, G (red). Planeringens utmaningar och tillämpningar. Uppsala: Uppsala Publishing House, 2005. Sid. 235-493. Valda delar, 100 sidor.

Girard, L.F. & Nijkamp, P. Cultural tourism and sustainable local development. Routledge, 2009.

Jamal, Tazim & Robinson, Mike. The SAGE Handbook of Tourism studies. Los Angeles: SAGE, 2009.

Sandell, Klas. Friluftshistoria. Stockholm: Carlsson, 2008-09. Antal sidor: 287.

Sandell, Klas & Arnegård, Johan & Backman, Erik (Red.) . Friluftssport och äventyrsidrott. Lund: Studentlitteratur, 2011. Antal sidor: 239.

Smith, Melanie K. Issues in cultural tourism studies. Upplaga 2. London: Routledge, 2009. Antal sidor: 251.

Svensson, Eva. Kulturarv, natur och utveckling: problem och möjligheter i skoglig glesbygd. Stockholm: Riksantikvarieämbetet, 2010. Tillgänglig på Internet: http://www.raa.se/publicerat/9789172095687.pdf

Timothy, D.J. Cultural heritage and tourism, an introduction. Chanel view publications, 2012.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2017-08-29