Dnr: HS 2017/39

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Historia

Litteraturlista

Arkivkunskap II

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: ARGB01
Kursens benämning: Arkivkunskap II
Archival Science II
Högskolepoäng: 30 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


1. Arkiv- och förvaltningshistoria, 7,5 hp

Tillkommande stencilmaterial.

Böcker
Det globala minnet. Nedslag i den internationella arkivhistorien. Red. Jörwall. Lars et al. Stockholm: 2012. Antal sidor: 422 (delar).

Asker, Björn. Hur riket styrdes. Förvaltning, politik och arkiv 1520-1920. Stockholm: 2007. ISBN 978-91-88366-77-1. Antal sidor: 253.

Norberg, Erik. Mellan tiden och evigheten. Riksarkivet 1846-1991. Stockholm: 2007. Antal sidor: 523. (Delar)

Olausson, Peter. Ljus över Värmland. En bildningshistoria. Karlstad: 2011. Antal sidor: 260 (delar).

Olausson, Peter. Vägar till värmländsk historia. Karlstad. Karlstad: 1999. ca s 200. (Delar)

2. Arkivtjänst i praktiken, 7,5 hp

Tillkommande stenciler och PM.

Böcker
Organisationsteori : struktur, kultur, processer. Red. Bakka, Jörgen Frode. Malmö: 2006. Antal sidor: 320. (Delar)

Appelquist, Jan. Dokumenthantering i informationsförvaltningen. En handbok. Stockholm: 2012. Antal sidor: 100.

Dappert, Angela et al.. Digital Preservation Metadata for Practitioners. Implementing PREMIS.. Cham: Springer, 2016. ISBN 978-3-319-43761-3. Antal sidor: 216.

Sahlén, Tom. . Informationsförvaltning i offentlig och privat sektor . Stockholm: Näringslivets arkivråd, 2016. ISBN 978-91-973863-5-7. Antal sidor: 312.

Rapporter
Elektroniskt underskrivna handlingar. Stockholm: Riksarkivet (RA), 2006:1. ISBN 978-91-38-32325-0. Antal sidor: 43.

Björkstedt, Claes. Personuppgifter i kommuner och landsting. Tyresö: JurArk, 2003. ISBN 91-974914-0-3. Antal sidor: 48.

Matsson, Per. Dokumenthantering i kommunala bolag och stiftelser. Tyresö: JurArk, 2004. ISBN 91-974914-2-X. Antal sidor: 52.

3. Arkivteoretisk orientering och fördjupning, 15 hp

Böcker
Det globala minnet. Nedslag i den internationella arkivhistorien. Red. Jörwall. Lars et al. Stockholm: 2012. Antal sidor: 422 (delar).

Larsson. Maria. Arkiv i blickfånget. Lund: 1997. Antal sidor: 66.

Lundquist, Lennart. "Möte mellan mentaliteter. Gallring i Sverige och Europa". I: Riksens arkiv - det gamla som det nya. Stockholm: 1994. Antal sidor: 12.

Norberg, Erik. Mellan tiden och evigheten. Riksarkivet 1846-1991. Stockholm: 2007. s 371-384, s 434-441.

Schagerholm-Holgersson, Annki. "Arkivpedagogik på gymnasiet- behövs det?". I: I eldsjälars spår. Speglingar av värmländskt föreningsliv. Karlstad: 2009. Antal sidor: 20.

Sjögren, Eva & Lundström, Catarina. Historia på riktigt!: arkivpedagogiken i praktiken. Lund: Skånes arkivförbund, 2001. Antal sidor: 172.

Smedberg, Staffan. Bevarandeanalys och gallringsbeslut. Stockholm: Arkiv, samhälle och forskning (ASF), 1993. Antal sidor: 14.

Åström Iko, Karin. "Krigsarkivet i fält - tillsynsverksamheten". I: Krigsarkivet 200 år (Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2005). Västerås: 2005. s 135-164. ISBN 91-88366-68-5.

Rapporter
Arkiv i Norrland 15. Örnsköldsvik: 1996. s 9-78.

Eriksen, August & Kanstrup, Jan. "Planlaegning af indsatser for arkivdannelse, kassation og afleverering". I: Rapporter till de 18. Nordiska arkivdagarna i Åbo 1997. Finland Turku: Arkivverket, 1997. s 153-187.

Ketelaar, Eric. . ”Tacit Narratives: The Meaning of Archives”. I: Archival Science 1:131-141, 2001..

Stencil
Material på bl a lagtexter från de nordiska länderna.

Tillkommande stencilmaterial.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2017-08-31