Dnr: HS 2017/42

 

Logotype of Karlstad University


Lärarutbildningsnämnden
Samhällskunskap

Litteraturlista

Samhällskunskap med didaktisk inriktning 5

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: SHAL92
Kursens benämning: Samhällskunskap med didaktisk inriktning 5
Civics and Civics Teaching 5
Högskolepoäng: 22.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


1. Ämnesteoretiska och didaktiska perspektiv på demokrati 7,5 hp

Böcker
Beckman, Ludvid. "Kap 3 I: Jonsson, Britta; Roth, Klas Demokrati och lärande". I: Demokrati och kompetenskrav. Barn och ungdomar och rätten till politiskt inflytande. Studentlitteratur: Lund, 2003. Antal sidor: ca 16 sidor.

Bernmark-Ottosson, Ann . Demokratins stöttepelare. Karlstads University Studies, 2005:7. Antal sidor: ca 171.

Broman, Anders. Att göra en demokrat. Demokratisk socialisation i den svenska gymnasieskolan. Karlstad: Karlstads University Press, 2009:41. Antal sidor: ca 74 sidor. Kapitel 2, 3, 4, 8 och 9

Bronäs, Agneta. "I: Jonsson, Britta; Roth, Klas. Demokrati och lärande". I: Demoratins ansikte - vilken bild av demokrati visas i samhällskunskapsböcker för gymnasiet? . Lund: Studentlitteratur, 2003. Antal sidor: ca 23 sidor.

Dahl Robert A. Demokratin och dess antagonister. Stockholm: Ordfront. Antal sidor: ca 40 sidor. Kap 3-5, 8-9, 15-16

Dewey John. Demokrati och utbildning. Göteborg: Didalos, 1998. Antal sidor: ca 19 sidor.

Eriksson, Cecilia. Det borde vara att folket bestämmer. En studie av ungdomars föreställningar om demokrati (laddas ner från webbsidan). Örebro: Örebro studies in Political Science 16, 2006. Antal sidor: 133. Kapitel: 1, 4, 5, 6 och 7

Klafki, Wolfgang. Kritisk-konstruktiv didaktik. Uljens, Michael (Red) Didaktik-teori, reflektion och praktik. Lund: Studentlitteratur, 1997. Antal sidor: ca 12.

Långström, Sture; Virta, Arja. Samhällskunskapsdidaktik. Utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande.. Lund: Studentlitteratur, 2011. Antal sidor: ca 278.

Skolverket. Morgondagens medborgare. 2010.

Skolverket. Skolor som politiska arenor. 2010.

Skolverket (Arensmeier). Medborgarkunskaper i sikte. 2012.

Strandbrink, Peter; Åkerström, Linda. Goda medborgare och onda tider? Svensk demokratipolitik och myten om den passiva medborgaren . Umeå: Bokförlaget H:ström - Text & Kultur. Antal sidor: 140.

Teorell, Jan. "Demokrati och deltagande, Tre ideal i teorin och praktiken ". I M.Gilljam & Hermansson (Red) Demokratins mekanismer. . Malmö: Liber. Antal sidor: ca 21.

Thelander, Nina. We are all the same, but...: Henyan and Swedish school chridren´s views on children´s rights.. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-4112. Antal sidor: 102.

Häften
FN:s deklaration om Mänskliga rättigheter .

FN:s deklaration om. Konventionen om barnens rättigheter.

Dokument
LGR 11 och LGY 11.

Övrigt
Artiklar och utdrag ur aktuell demokratiteoretisk forskning tillkommer.

2. Politiska och sociologiska perspektiv på ungdomars situation och roll i dagens samhälle 7,5 hp

Böcker
Bengtsson, Åsa. Politiskt deltagande . Lund: Studentlitteratur, 2008.

Ekman, Joakim. "Schools, Democratic Socialization and Political Participation: Political Activity and Passivity among Swedish Youths" i Nordidactia - Journal of Humanities and Social Science Education. 2013:1 1-11. http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:623527/FULLTEXT02.pdf.

Ekman, Joakim; Linde, Jonas. Politik, protest, populism - deltagande på nya villkor. Malmö: Liber. Antal sidor: 269.

Lalander, Philip; Johansson, Thomas. Ungdomsgrupper i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur, 2012. Antal sidor: 300.

Lindgren, Simon. Ungdomskulturer. Malmö: Gleerups utbildning, 2015. Antal sidor: 172.

Lödén, Hans. "Citizenship education, national identity and political trust: The case of Sweden" i Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education . 2014:2 . sidorna 116-136. http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:765239/FULLTEXT01.pdf.

Lödén, Hans. Jag är på papperet svensk,... men": Kritiska händelser, identitet och politiskt engagemang hos gymnasister i Sverige. Karlstad University Studies. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:24725/FULLTEXT01.pdf.

Reidy, Taylor, Merrilees, Ajdukovic, Corkalo Biruski & Cummings. "The political socialization of youth in a post-conflict community" I International Journal of Intercultural Relations. 2015. Volume 45 March 2015, 11-23 (exempelartikel) http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147176714001497

Referenslitteratur
Sörbom Adrianne. När vardagen blir politik. Stockholm: Atlas, 2005, 160 sid.

Uhnoo, Sara. Våldets regler. Ungdomars tal om våld och bråk. Göteborg: Bokförlaget Daidalos, 2011. Antal sidor: 3000.

Övrigt
Tillkommer artiklar och utdrag ur aktuell sociologisk forskning

3. Att undervisa i samhällskunskap på en vetenskaplig grund 7,5 hp

Aktuella avhandlingar och artiklar kring undervisning i samhällskunskap

Utifrån upplägg på examinationen väljer studenten ämnesdidaktisk litteratur med utgångspunkt i följande lista:.

Referenslitteratur
Journal of Social Science Education. 2013:2. Specialnummer om ekonomididaktik http://www.jess.org/index.php/issue/view/10

Almgren, Ellen. Att fostra demokrater - Om skolan i demokratin och demokratin i skolan. Acta Univeristatis Upsaliensis, 2006.

Andersson, Christopher; Avery G Patricia; Pederse, V Patricia; Amith A Elizabeth; Sullivan, L John. "Divergent Perspectives on Citizenship Education: A Q-Method Study and Survey of Social Studies Teachers". American Educational Research Jounal, Summer. 1997. Vol. 34, No. 2:333-364

Andersson, Klas. Deliberativ undervisning: en empirisk studie. Göteborg: Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, 2012. (finns i PFD)

Blanck, Sara. När ämnen möte. En analys av samhällskunskapsämnets funktioner och karatärer vid ämnesintegrerad undervisning. Karlstad University Studies, 2014:45. (finns som PDF via Diva)

Broman, Anders. Att göra en demokrat? - Demokratisk socialisation i den svenska gymnasieskolan,. Karlstads University Studies, 2009:41. (finns i PDF i Diva)

Bronäs, Agneta; Selander, Staffan. Samhällskunskap som skolämne. Stockholm: HLS Förlag: 74-82: Ur Björn Falkevall; Selander, Staffan. Skolämne i kris?, 2002.

Christensen, Torben Spanget. "Samfundsfag - et senmoderna fag?. Nordidactica, 2011:1 1-25. (finns i PDF via Diva)

Eriksson, Cecilia. Det borde vara att folket bestämmer - En studie av ungdomars föreställningar om demokrati . Örebro Studies in Political Science 16, 2006.

Forsberg, Åsa. "Folk tror ju på en om man kan prata" - deliberativt arrangerad undervisning på gymnasieskolans yrkesprogram. Karlstads University Studies, 2011:6 . (finns som PDF via Diva)

Fredriksson, Andersson. Marknaden och lärarna. Hur organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga tjänstemannaskap. Göteborg Studies in Politics 123 (elektronisk resurs): 2011.

Grönlund, Agneta. Redskap för lärande - återkoppling av samhällskunskap på gymnasiet . Karlstad University Studies 2011:10, 2011. (finns som PDF via Diva)

Hahn, Carole L.. Comparative and international social studies research. Keith C. Barton, Ed. Research Methods in social Studies Education. Greenwich, Conn: IAP: 139-157, 2006.

Jansson, Tobias. Vad kommer på provet? Gymnasielärares provpraxis i samhällskunskap. Karlstads University Studies 2011:2: 2011. (finns som PDF via Diva)

Jonasson Ring, Emmy. Samhällskunskap i ett föränderligt samhälle. Karlstads University Studies, 2011:2. (finns i PDF via Diva

Karlefjärd, Anna. Att rymmas inom sitt friutrymme - Om samhällskunskapslärares tolkning, anpassning och undervisning. Karlstads University Studies, 2011:12. (finns i pdf via DiVA)

Karlsson, Annika. Samhällsguide, individualist och moderator - Samhällskunskapslärares professionella förhållningssät i betygsättningsrelaterat arbete. Karlstads University Studies, 2011:13. (finns som pdf i DiVA)

Larsson, Kent. Samtal, klassrumsklimat och elevers delaktighet - Överväganden kring en deliberativ didaktik. Örebro Studies in Education 21.

Larsson, Kristoffer. Kritiskt tänkande i grundskolans samhällskunskap: en fenomenografisk studie om manifesterat kritiskt tänkande bland elever i grundskolans åk 9.. Karlstads University Studies, 2011:7. (finns som pdf i DiVA)

Larsson, Kristoffer. Kritiskt tänkande i grundskolans samhällskunskap: en fenomenografisk studies om manifesterat kritiskt tänkande i samhällskunskap hos elver i åk 9. Göteborg: Göteborgs universitet: Institution för didaktik och pedagogisk profession, 2013. (finns som pdf i DiVA)

Levstik, Linda S.. "What happens in social studies classroom? Research on K-12 social studies practice". New York and London: roulede: 50-62: Levstik S Linda; Tyson A Cynthia, eds, Handbook of Research in Social Studies Education, 2008.

Liljestrand, Johan. Klassrummet som diskussionsarena. Örebro Studies in Education 6, 2002.

Långstöm, Sture; Virta, Arja. Samhällskunskapsdidaktik; för utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande . Lund: Studentlitteratur, 2011.

Nordidactica. Journal of Humanities and Social Science Education. Kanske särskilt nummer 2013:1 http://www.jsse.org/index.php/jsse/issue/view/10 med flera artiklar om samhällskunskapsundervisning i en blobaliserad värld

Odenstad, Christina. Prov och bedömning i samhällskunskap - en analys av gymnasielärares skriftliga prov. Karlstad University Studies, 2010:41. (finns i pdf via DiVA)

Olsson, Roger. Samhällskunskap som ämnesförståelse och undervisningsämne - Prioriteringar och nyhetsanvändning hos fyra gymnasielärare. Karlstad: Karlstads University Studies, 2016:9. (finns som pdf i DiVA)

Pierre, Jon (red.). Skolan som politisk organisation. Malmö: Gleerups.

Sandahl, Johan. Att ta sig an världen - Lärare diskuterar innehåll och mål i samhällskunskapsämnet. Karlstads University Studies, 2011:32. (finns som pdf i DiVA)

Sandin, Lars. Det beslöjade rummet - ideologiska samhällsbilder i grundskolans samhällskunskap. Härnösand: Avdelningen för utbildningsvetenskap Mittuniversitetet, 2016. (finns som pdf i DiVA)

Schüllerqvist, Bengt; Osbeck, Christina (red.). Ämnesdidaktiska insikter och strategier. Studier i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 1. Karlstad: Karlstad University Press 2010:41, 2009. (finns som pdf i DiVA)

Tväråna, Malin . Rikare resonemang om rättvisa: vad kan kvalificera deltagande i samhällskunskapspraktiken?. Stockholm: Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet, 2014. (finns som pdf i DiVA)

Tönnesen, Rolf Th; Tönnesen, Marianne. Demokratisk dannelse. Fagdidaktikk i samfunnskunskap. Bergen: Fagbokforlaget, 2007. Utdrag cirka 50 sidor

Vernerson, Folke. Undervisa om samhället, didaktiska modeller och läraruppfattningar. Lund: Studentlitteratur, 1999. Utdrag cirka 50 sidor

Wall, Peter. EU-undervisning - En jämförelse av undervisning om politik på nationell och europeisk nivå. Karlstad: Karlstads University Studies, 2011:14. (finns som pdf i DiVA)

Woyshner, Christine. "Notes toward a historiagraphy of the social studies, i Keith C Barton, ed. Research Methods in Social Studies Education. Greenwich, Coon: IAP: 11-38: 2006.


Reviderad enligt prefektbeslut 2017-03-24
Reviderad enligt prefektbeslut 2017-06-14

 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2013-04-11