Dnr: LUN 2017/72

 

Logotype of Karlstad University


Lärarutbildningsnämnden
Svenska som andraspråk

Litteraturlista

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: S2GULB
Kursens benämning: Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9
Introduction to the global classroom: Teaching Swedish as a second language in secondary education
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Bjerregaard, M. & Kindenberg, B. Språkutvecklande So-undervisning - strategier och metoder för högstadiet. Stockholm: Natur och kultur, 2015.

Elmeroth, E. Etnisk maktordning i skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur, 2008. Enligt lärares anvisning.

Gibbons, P. Lyft språket, lyft tänkandet. Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2013.

Heyer, C. & Hull, I. Formativ bedömning konkreta exempel och metodiska tips. Stockholm: Natur & Kultur, 2014.

Stier, J. & Sandström Kjellin, M. Interkulturellt samspel i skolan. Lund: Studentlitteratur, 2009. Enligt lärares anvisning.

Kapitel i bok
Hertzberg, F . "Vägledning, erkännande och kunskap". I: Nyanlända och lärande mottagande och inkludering. Red. Bunar, N. Stockholm: Natur och Kultur, 2015. s. 177-213.

Juvonen, P. "Lärarröster om direktplacering". I: Nyanlända och lärande mottagande och inkludering. Red. Bunar, N. Stockholm: Natur och Kultur, 2015. s. 139-176.

Nilsson Folke, J. "Från inkluderande exkludering till exkluderande inkludering". I: Nyanlända och lärande mottagande och inkludering. Red. Bunar, N. Stockholm: Natur och kultur, 2015. s. 37-80.

Rapporter
Skolverket. Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever. Stockholm: Skolverket, 2016.

Skolverket. Få syn på språket kommentarmaterial. Stockholm: Skolverket, 2012.

Skolverket. Greppa språket. Stockholm: Skolverket, 2012.

Skolverket. Nationellt kartläggningsmaterial. Stockholm: Skolverkets bedömningsportal, 2016. Enligt anvisningar.

Skolverket. Studiehandledning på modersmålet. Att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever. Stockholm: Skolverket, 2015.

Artiklar
Runfors, A. " Modersmålssvenskar och vi andra. Ungas språk och identifikationer i ljuset av nynationalism". Utbildning & Demokrati. 2009/18 (2). s. 105126.


 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2017-06-12