Dnr: HNT 2017/16

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Riskhantering

Litteraturlista

Klimat i förändring

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: CCGA03
Kursens benämning: Klimat i förändring
Climate in Change
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Bernes, Claes. Monitor 23. Växthuseffekten och klimatets förändringar. Senaste upplagan. Naturvårdsverket, 2016. ISBN 978-91-620-1300-4. Antal sidor: 184. Finns att ladda ned.

Bogren, Jörgen. Klimatförändringar: naturliga och antropogena orsaker. Studentlitteratur, 2014. Antal sidor: 262.

Rapporter
IPCC WGI AR5. Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Summary for Policymakers. IPCC, 2013. Antal sidor: 29. Dokumentet översatt till svenska. Finns att ladda ned.

IPCC WGII AR5. Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Summary for Policymakers. IPCC, 2014. Antal sidor: 44. Dokumentet översatt till svenska. Finns att ladda ned.

IPCC WGIII AR5. Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Summary for Policymakers. IPCC, 2014. Antal sidor: 33. Dokumentet översatt till svenska. Finns att ladda ned.


Tillkommer även annan litteratur för bredvidläsning (mindre sidantal).

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2017-06-26