Dnr: HNT 2017/12

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Folkhälsovetenskap

Litteraturlista

Barns psykiska hälsa

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: FHABP1
Kursens benämning: Barns psykiska hälsa
Child mental health
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
Von Knorring, Anne-Liis. Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Lund: Studentlitteratur, 2012.

Rapporter
Ottawa charter. http://www.who.int/healthpromotion/conferences/previous/ottawa/en/.

Bremberg, Sven & Dalman, Christina. Begrepp, mätmetoder och förekomst av psykisk hälsa, psykiatriska tillstånd hos barn och unga. Stockholm: Forte, 20015. http://www.forte.se/sv/Publicerat/Publikationer/Folkhalsa-och-levnadsvillkor/Begrepp-matmetoder-och-forekomst-av-psykisk-halsa-psykisk-ohalsa-och-psykiatriska-tillstand/.

Folkhälsomyndigheten. Skolbarns hälsovanor 2013/2014. Östersund: Folkhälsomyndigheten, 2014. http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Skolbarns-halsovanor-i-Sverige-201314/.

Hewlett, Emily. & Moran, Valerie. Making mental health count – the social and economic costs of neglecting mental health care. OECD, 2014. http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/making-mental-health-count_9789264208445-en#page3.

SBU (Statens Beredning för medicinsk Utvärdering). Program för att förebygga psykisk ohälsa. Stockholm: SBU, 2010. http://www.sbu.se/contentassets/8d0fa0ced6ed48de9aa129c7ba2b7d83/program_forebygga_psykisk_ohalsa_hos_barn.pdf.

Socialdepartementet. Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd - En vinst för all. Stockholm : Socialdepartementet, 2013. http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/folkhalsa/F%C3%B6r%C3%A4ldrast%C3%B6d/Nationell-strategi-for-ett-utvecklat-foraldrastod.pdf.

Vetenskapliga artiklar
Due, P. et al. Pathways and mechanisms in adolescence contribute to adult health inequalities. 2011. Scand J Public Health. 39:62-78.

Gunnarsdottir, H., Hensing, G., Povlsen, L., & Petzold, M. Relativedeprivationinthe Nordiccountries—child mentalhealthproblemsinrelationtoparentalfinance stress. The European Journal of Public Health Advance Access. Published online 21 October.

Hanyang, S. et al. Associations of Parental Depression With Child School Performance at Age 16 Years in Sweden. JAMA Psychiatry. ublished online February 03, 2016. mdoi:10.1001/jamapsychiatry.2015.2917.

Patel, V., Filsher; A J., Hetrich, S. & McGorry, P. ental health of young people: a global public-health challenge. Lancet. 369: 1302-1313.


Referenslitteratur

Böcker
Kerig, Patricia, Ludlow, Amanda, & Wenar, Charles. Developmental psychopathology: from infancy through adolescence. Senaste upplagan. Maidenhead: McGraw-Hill, 2012.

Summer, Dion. A childhood psychology – young children in changing times. London: Palgrave Macmillan., 2012.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2017-06-01