Dnr: HNT 2017/17

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Medicinsk vetenskap

Litteraturlista

Diabetes I

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: MDGDI1
Kursens benämning: Diabetes I
Diabetes I
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Agardh, Carl-David. & Berne Christian. Diabetes. Senaste upplagan. Stockholm: Liber. Antal sidor: 504.


Referenslitteratur

Fors, Peter. (2015). Diabeteshandboken. http://www.diabeteshandboken.se (2017-01-10).

Hedin, Katarina. & Löndahl, Magnus. (red.). Allmänläkarpraktikan. Diabetes och andra endokrina sjukdomar. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Helgegren, Hanna. & Trädgårdh Tornhill, Carina. (2011). Bra mat vid typ 1 diabetes. En kunskapsguide för vuxna. Stockholm : Gothia.

Helgegren, Hanna. & Trädgårdh Tornhill, Carina. (2016). Bra mat vid typ 2 diabetes. Upplaga 2. Stockholm: Gothia.

Skafjeld, Anita. & Graue, Marit. Diabetes. Förebyggande arbete, behandling och uppföljning. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Socialstyrelsen (2011). Kost vid diabetes - en vägledning till hälso- och sjukvården. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18471/2011-11-7.pdf (2017-01-10).

Socialstyrelsen (2015). Nationella riktlinjer för diabetesvård. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-2-3 (2017-01-10).

Wikblad, Karin. Omvårdnad vid diabetes. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.


Vetenskapliga artiklar tillkommer.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2017-02-09