Dnr: HNT2017/16

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Biologi

Litteraturlista

Vetenskapliga metoder i sötvattensekologi

Gäller från och med vt 2017

 

Kurskod: BIAD12
Kursens benämning: Vetenskapliga metoder i sötvattensekologi
Scientific Methods in Freshwater Ecology
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
Zale, Alexander V., Parrish, Donna L., Sutton, Trent M. Fisheries techniques. Upplaga 3. Bethesda, Md: American Fisheries Society, 2012. Antal sidor: 1009.


Dessutom tillkommer vetenskapliga artiklar och laborationsinstruktioner.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2017-03-27