Dnr: FHAPR1/20162

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Folkhälsovetenskap

Litteraturlista

Folkhälsovetenskap praktik

Gäller från och med ht 2016

 

Kurskod: FHAPR1
Kursens benämning: Folkhälsovetenskap praktik
Public Health Sciences: Practical Training
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Ett antal vetenskapliga artiklar tillkommer

Green, Jackie & Tones, Keit. Health Promotion. Planning and Strategies. London: Sage Publications, 2010.

McKee, M. Seven goals for public health training in the 21st century. European Journal of Public Health. 23(2). 186-187.

Turnock, Bernard J. Essentials of Public Health. . Upplaga Third edition. New York: Jones & Bartlett Learning, 2016.


Referenslitteratur

Ringsberg Karin, Olander Ewy, Tillgren Per. Health Literacy Teori och Praktik i hälsofrämjande arbete. Lund: Studentlitteratur, 2015. Antal sidor: 267.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2016-03-10