Dnr: HS 2017/29

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Kulturgeografi

Litteraturlista

Identiteter och kulturer

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: KGA510
Kursens benämning: Identiteter och kulturer
Identities and Cultures
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Aronsson Lars, Bjälesjö Jonas & Johansson, Susanne (red). Kulturell ekonomi. Skapande av värden, platser och identiteter i upplevelsesamhället. Lund: Studentlitteratur, 2007. Antal sidor: 51. Kapitel 1 sid 15-39, kapitel 4 sid107-134 läses intensivt.

Aronsson, Lars. "Kultur som platsskapare - Kreativ klass och cultural planning i regionalt samhällsbyggande". I: Det regionala samhällsbyggandets praktiker. Tiden rummet makten. Red. Mitander, T. Säll, L & Öjehag-Petterson, A. Göteborg: Daidalos, 2013. Antal sidor: 19. sid 183-202

Arvidsson, Markus & Johansson, Sara. 2017. Roll och identitet. En socialpsykologisk introduktion. Gleerups. Antal sidor: 176.

Berg, M. Självets garderobiär: självreflexiva genuslekar och queer socialpsykologi. Diss. Lunds universitet, Sociologiska institutionen, 2008. pdf: http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1026192&fileOId=1044085

Cresswell, T. Place and introduction. Wiley Blackwell Publisher. Second edition, 2015. Antal sidor: 193. Kapitel 2 och 3 läses intensivt och resterande kapitel extensivt.

Holloway, Lewis. & Hubbard, Phil. People and place. The extraordinary geographies of everyday life. Prentice Hall, 2001. Antal sidor: 251. Kapitel 4 och 5, sid 112-115 läses intensivt.

Massey, D. & Jess, P. (eds). A place in the world? Place, cultures and globalization. Oxford: The Open University. Oxford University Press, 1995. Antal sidor: 185. Följande kapitel och sidor läses intensivt: kapitel 2 & 3 sid 87-105 / Kapitel 4 sid 133-140 & 172-173 / Kapitel 5 sid 175-193 & 199-209 / Kapitel 6 Resterande sidor läses extensivt.

Riksantikvarieämbetet. Plats, drivkraft, samhällsprocess. Vad gör kulturarvet till en resurs för hållbar regional utveckling?. Rapport Riksantikvarieämbetet 2003:7. Antal sidor: 68. www.raa.se

Seamon, David. & Sowers, Jacob. "Place and Placelessness, Edward Relph". I: Key Texts in Human Geography. Red. Hubbard, P., Kitchen, R., Vallentine, G. Sage: London, 2008. Antal sidor: 9.


Referenslitteratur

Relph, E. 1976. Place and placelessnes. London: Pion. Antal sidor: 159.

Tuan, Yi-Fu. 2002. Space and place. The perspective of Experience. Minneapolis: University of Minnesota Press. Antal sidor: 203.


Övrigt material enligt lärares anvisningar.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2017-03-14