Reg No: HNT 2017/17

 

Logotype of Karlstad University


Faculty Board of Health, Science and Technology
Nursing Science

Course Reading

Health promotion and preventive care in public health nursing

Valid from autumn semester 2017

 

Course Code: KMA315
Course Title: Health promotion and preventive care in public health nursing
Hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad, allmänmedicin och folkhälsa
Credits: 15
Degree Level: MasterReference Literature

Abrahamsson, Lillemor, Andersson Agneta, Becker, Wulf, & Nilsson, Gerd. Näringslära för högskolan. Last edition. Stockholm: Liber.

Angelöw, Bosse. Ledarskapshandboken. Att utveckla och stärka ledarskapet. Last edition. Stockholm: Natur och kultur. *

Benzein, Eva. (Red). Att möta familjer inom vård och omsorg. Last edition. Studentlitteratur AB.

Bökberg, Christina. (Red). Omvårdnad i primärvården. Last edition. Lund: Studentlitteratur.

Christofferssen, Svein Aage. Professionsetik. Last edition. Malmö: Gleerups.

Edberg, Anna-Karin, Ehrenberg, Anna, Friberg, Febe, Wallin, Lars & Wijk, Helle. Omvårdnad på avancerad nivå. Last edition. Studentlitteratur. *

Emanuelsson, Agneta & Wendt, Rigmor. (1994). I folkhälsans tjänst. Sju decennier med den svenska distriktssköterskan. FoU rapport 43. Stockholm: Vårdförbundet SHSTF.

Folkhälsomyndigheten. https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/23257/Folkhalsan-i-Sverige-2016-16005.pdf.

Henricsson, Maria. (Red). Vetenskaplig teori och metod. Från idé till examination inom omvårdnad. Last edition. Lund: Studentlitteratur.

Iwanson, Sten & Norrby, Ragnar. Infektionsmedicin: epidemiologi, klinik, terapi. Last edition. Sävedalen: Säve.

Kersey-Matusiak, Gloria. Kulturkompetent omvårdnad. Last edition. Lund: Studentlitteratur. *

Kostenius, Catarina & Lindqvist, Anna-Karin. Hälsovägledning. Från tanke till ord och handling. Lund: Studentlitteratur.

Lindholm, Christina. Sår. Last edition. Studentlitteratur AB.

Marklund, Bertil. Symtom, råd, åtgärd: handledning vid patientrådgivning. Last edition. Studentlitteratur AB.

Miller, William R. , Rollnick, Stephen och Butler, Christopher C. Motiverande samtal i hälso- och sjukvården: att hjälpa människor att ändra beteende. Last edition. Lund: Studentlitteratur.

Nordström, Gun. & Wilde-Larsson, Bodil. (red). Kvalitetsarbete för bättre och säkrarare vård. Last edition. Lund: Studentlitteratur. *

Polit, Denise. F. & Beck, Cheryl . Nursing research. Generating and assessing evidence for nursing practice. Last edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business.

Raadu, Gunnel. Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. Last edition. Stockholm: Liber.

Socialstyrelsen (2011). Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011. Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning. http://www.socialstyrelsen.se.

Ström, Mayvor.(2009) . Telefonrådgivning, en verksamhet i tiden. Studier ur ett patient- och sjuksköterskeperspektiv. Avhandling Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa/enheten för allmänmedicin Sahlgrenska akademin. FoU-enheten, Närsjukvården, Landstinget Halland. https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/21197/1/gupea_2077_21197_1.pdf.

Strömberg, Helén & Eriksson, Henric. Genusperspektiv på vård och omvårdnad. Last edition. Lund: Studentlitteratur.

Vilhelmsson, Andreas & Tengland, Per-Anders. Global folkhälsa. Om livsvillkor, sjukdomar och social rättvisa. Last edition. Lund: Studentlitteratur.

Ödegård, Synnöve (red). Patientsäkerhet Teori och praktik. Last edition. Stockholm: Liber.


Additional scientific articles and reports may be required.

*Required reading throughout the programme.

 

Approved by the Faculty Board of Health, Science and Technology, 9 February 2017