Dnr: HNT 2017/17

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Omvårdnad

Litteraturlista

Hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad, allmänmedicin och folkhälsa

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: KMA315
Kursens benämning: Hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad, allmänmedicin och folkhälsa
Health promotion and preventive care in public health nursing
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivåReferenslitteratur

Abrahamsson, Lillemor, Andersson Agneta, Becker, Wulf, & Nilsson, Gerd. Näringslära för högskolan. Senaste upplagan. Stockholm: Liber. *

Angelöw, Bosse. Ledarskapshandboken. Att utveckla och stärka ledarskapet. Senaste upplagan. Stockholm: Natur och kultur. *

Benzein, Eva. (Red). Att möta familjer inom vård och omsorg. Senaste upplagan. Studentlitteratur AB. *

Bökberg, Christina. (Red). Omvårdnad i primärvården. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Christofferssen, Svein Aage. Professionsetik. Senaste upplagan. Malmö: Gleerups. *

Edberg, Anna-Karin, Ehrenberg, Anna, Friberg, Febe, Wallin, Lars & Wijk, Helle. Omvårdnad på avancerad nivå. Senaste upplagan. Studentlitteratur. *

Emanuelsson, Agneta & Wendt, Rigmor. (1994). I folkhälsans tjänst. Sju decennier med den svenska distriktssköterskan. FoU rapport 43. Stockholm: Vårdförbundet SHSTF.

Folkhälsomyndigheten. https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/23257/Folkhalsan-i-Sverige-2016-16005.pdf.

Henricsson, Maria. (Red). Vetenskaplig teori och metod. Från idé till examination inom omvårdnad. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur. *

Iwanson, Sten & Norrby, Ragnar. Infektionsmedicin: epidemiologi, klinik, terapi. Senaste upplagan. Sävedalen: Säve. *

Kersey-Matusiak, Gloria. Kulturkompetent omvårdnad. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur. *

Kostenius, Catarina & Lindqvist, Anna-Karin. Hälsovägledning. Från tanke till ord och handling. Lund: Studentlitteratur.

Lindholm, Christina. Sår. Senaste upplagan. Studentlitteratur AB. *

Marklund, Bertil. Symtom, råd, åtgärd: handledning vid patientrådgivning. Senaste upplagan. Studentlitteratur AB.

Miller, William R. , Rollnick, Stephen och Butler, Christopher C. Motiverande samtal i hälso- och sjukvården: att hjälpa människor att ändra beteende. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Nordström, Gun. & Wilde-Larsson, Bodil. (red). Kvalitetsarbete för bättre och säkrarare vård. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur. *

Polit, Denise. F. & Beck, Cheryl . Nursing research. Generating and assessing evidence for nursing practice. Senaste upplagan. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business. *

Raadu, Gunnel. Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. Senaste upplagan. Stockholm: Liber. *

Socialstyrelsen (2011). Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011. Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning. http://www.socialstyrelsen.se.

Ström, Mayvor.(2009) . Telefonrådgivning, en verksamhet i tiden. Studier ur ett patient- och sjuksköterskeperspektiv. Avhandling Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa/enheten för allmänmedicin Sahlgrenska akademin. FoU-enheten, Närsjukvården, Landstinget Halland. https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/21197/1/gupea_2077_21197_1.pdf.

Strömberg, Helén & Eriksson, Henric. Genusperspektiv på vård och omvårdnad. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur. *

Vilhelmsson, Andreas & Tengland, Per-Anders. Global folkhälsa. Om livsvillkor, sjukdomar och social rättvisa. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Ödegård, Synnöve (red). Patientsäkerhet Teori och praktik. Senaste upplagan. Stockholm: Liber.


Vetenskapliga artiklar, rapporter samt annan valfri litteratur tillkommer.

* Litteraturen förekommer under fler kurser i programmet

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2017-02-09