Dnr: HS 2017/22

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Arbetsvetenskap

Litteraturlista

Arbetsvetenskap i praktiken

Gäller från och med ht 2017

 

Kurskod: AVGB40
Kursens benämning: Arbetsvetenskap i praktiken
Working life science in practice
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Referenslitteratur
Adlercreutz A, Mulder BJ. Avtal - Lärobok i allmän avtalsrätt. Upplaga 13. Norstedts Juridik, 2013.

Bakka J, Fivelsdal E, Lindkvist L. Organisationsteori: Struktur, kultur, processer. Senaste upplagan. Malmö: Liber.

Berglund T, Schedin S. Arbetslivet. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Bergman A, Gillberg G, Ivarsson L (red). Tankar om arbete. 17 texter om arbete, arbetsliv och amhällsförändring. Upplaga 2015. Stockholm: Premiss förlag.

Bergström O, Sandoff M. Handla med människor: Perspektiv på human resource management. Senaste upplagan. Lund: Academia Adacta.

Bruzelius LH, Skärvad P-H. Integrerad organisationslära . Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Ejlertsson G. Enkäten i praktiken. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Granberg O. Personaladministration och organisationsutveckling. Senaste upplagan. Stockholm: Natur och Kultur.

Göransson H, Garpe B. Arbetsrätten. En introduktion. Senaste upplagan. Norstedts Juridik.

Hansson J. Kompetens som konkurrensfördel forma, matcha, utmana eller köpa?. Senaste upplagan. Stockholm: Norstedts Akademiska förlag.

Johanson U, Skoog M. Integrerad verksamhetsstyrning. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Karlsson J Ch. Den smidiga mellanchefen. Senaste upplagan. Malmö: Gleerups.

Källström K, Malmberg J . Anställningsförhållandet. Senaste upplagan.

Lantz A . Intervjumetodik . Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Lindmark A, Önnevik T. Human resource management. Organisationens hjärta. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Morgan G. Organisationsmetaforer. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Moxnes P. Positiv ångest. Senaste upplagan. Stockholm: Natur och Kultur.

Noone M, Blyton P . The realities of work. Senaste upplagan. Basingstoke: Palgrave.

Patel R, Davidsson B. Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Sandberg J, Targama A. Ledning och förståelse. Ett kompetensperspektiv på organisationer. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Tengblad S. Den myndige medarbetaren - Strategier för ett konstruktivt medarbetarskap. Senaste upplagan. Malmö: Liber.

Thompson P, McHugh D. Att arbeta i organisationer. Senaste upplagan. Malmö: Liber.

Ulfsdotter Eriksson Y . Personalvetenskap som förhållningssätt . Senaste upplagan. Stockholm: Liber.

Wahl A, Holgersson C, Höök P, Linghag S. Det ordnar sig, teorier om organisation och kön. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.


Litteratur från tidigare kurser inom programmet Personal och arbetsliv används som referenslitteratur.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2017-03-06