Dnr: HNT 2016/5

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Idrottsvetenskap

Litteraturlista

Idrottsvetenskap II

Gäller från och med vt 2017

 

Kurskod: IDGBA1
Kursens benämning: Idrottsvetenskap II
Sports Science II
Högskolepoäng: 30 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Delkurs 1: Idrott, hälsa och coaching

Coakley, J. Sports in society: Issues & controversies . Boston: McGraw-Hill, 2009. Antal sidor: 688.

Edler, Karolina; Sjöström, Malin; Gustafsson, Henrik & Claeson, Andreas . Motiverande samtal. Handbok för coacher och tränare inom idrotten. Stockholm: SISU Idrottsböcker, 2015. Antal sidor: 267.

Gjerde, S. Coaching. Vad, varför, hur. Lund: Studentlitteratur, 2012. Antal sidor: 378.

Hassmén, N. & Hassmén, P. Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder. Farsta: SISU Idrottsböcker, 2008. Antal sidor: 414.

Holm Ivarsson, B. MI - motiverande samtal: praktisk handbok för hälso- och sjukvården : fysisk aktivitet, kost & övervikt, riskbruk av alkohol, tobaksbruk. Stockholm: Gothia Förlag, 2009. Antal sidor: 64.

Høigaard, R. & Jørgensen, A. Coachingsamtal inom idrotten. Farsta: SISU Idrottsböcker, 2002. Antal sidor: 224.

Vetenskapliga artiklar
Fasting, K., & Pfister, G. "Female and male coaches in the eyes of female elite soccer players". European Physical Education Review. 2000, 6(1). 91-110.

Hively, K., & El-Alayli, A. "“You throw like a girl:” The effect of stereotype threat on women's athletic performance and gender stereotypes". Psychology of Sport and Exercise. 2014, 15(1). 48-55.

Hoff, D. "”Dopning utanför idrotten–individualisering och muskulösa skönhetsideal: En studie av dopning i grundskola, gymnasium och på gym i Kalmar kommun”". Scandinavian Sport Studies Forum. 2013, 4(1) Malmö University; Idrottsforum. org. 1-24.

Sjöqvist, F., Garle, M., & Rane, A. "Use of doping agents, particularly anabolic steroids, in sports and society". The Lancet. 2008, 371(9627). 1872-1882.

Wilson, T. C. "The Paradox of Social Class and Sports Involvement The Roles of Cultural and Economic Capital". International Review for the Sociology of sport. 2002, 37(1). 5-16.


Referenslitteratur

Jones, R. L., Hughes, M., & Kingston, K. (red.) . An introduction to sports coaching: from science and theory to practice. New York: NY: Routledge, 2007. Antal sidor: 166.

Wagnsson, S. Föreningsidrott som socialisationsmiljö: en studie av idrottens betydelse för barns och ungdomars psykosociala utveckling. Karlstad: Doktorsavhandling, Karlstads Universitet, 2009. Antal sidor: 243.

2: Träningsfysiologi i teori och praktik, 7,5 hp

Andersson, G. Nya Konditionstest på cykel. Halmstad: SISU, 2011. Antal sidor: 213.

Biddle.S, Gorely.T & Stensel.D. "Health-enhancing physical activity and sedentary behaviour in children and adolescents". Journal of Sports Sciences. 22, 679–701.

Wilmore. J, & Costill. D. Physiology of Sport and Exercise 4th Edition. Champaign, IL: Human Kinetics, 2008. Valda kapitel.

Wirhed. R. Anatomi med rörelselära och styrketräning. Linköping: GRP Distribution AB, 2009. Antal sidor: 150.

Åberg.M, Pedersen. N, Torén. K , Svartengren. M, Bäckstrand. B, Johnsson. T, Cooper-Kuhn. Åberg. D, Nilsson. & M, Kuhn.H. "Cardiovascular fitness is associated with cognition in young adulthood". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106, 49, 20906-20911. Antal sidor: 6.

Tidskriftsartiklar
Ett antal artiklar. Antal sidor: 30.


Referenslitteratur

Bellardini. H, Henriksson.A, Tonkonogi. M. Tester och mätmetoderför idrott och hälsa. SISU Idrottsböcker. Livonia Print, 2009. Valda delar ca 50 sidor.

Beyer. N, Lund. H, Klinge. K. Träning i förebyggande, behandlande och rehabiliterande arbete. Lund: Studentlitteratur, 2010. Valda delar ca 50 sidor.

Bouchard, C. Blair, S.N. & Haskell, W.L. Physical Activity and Health. Champaign IL: Human Kinetics, 2012. Antal sidor: 409.

Dobbins M, DeCorby K, Robeson P, Husson H, Tirilis D. 2009. "School-based physical activity programs for promoting physical activity and fitness in children and adolescents aged 6-18". Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1. Art. No.: CD007651. . DOI: 10.1002/14651858.CD007651.

McGinnis, P.M. Biomechanics of Sport and Exercise, 2nd Edition. Champaign, IL: Human Kinetics, 2005. Antal sidor: 411.

Sand.O, Bjålie. J, Haug. E & Sjaastad. Ø. Människokroppen. Fysiologi och anatomi. Stockholm: Liber AB, 2007. Antal sidor: 544.

3: Grundläggande forskningsmetodik, 7,5 hp

Tillkommer vetenskapliga artiklar

Hassmén, N. & Hassmén, P. Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder. Farsta: SISU Idrottsböcker, 2008. Antal sidor: 414, valda delar.

Kvale, S. & Brinkman, S. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, 2009. (Kap. 1, 4-7, 10-12, 16). Antal sidor: 370.

Trost, J. Enkätboken. Lund: Studentlitteratur, 2001. Antal sidor: 168.

Wahlgren, L. SPSS steg för steg. . Lund: Studentlitteratur, 2008. (Kap.1-6, 9). Antal sidor: 188.


Referenslitteratur

Backman, J. . Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur, 2008. Antal sidor: 223.

Djurfeldt, G, Larsson, R., & Stjärnhagen, O. Statistisk verktygslåda 1 - samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur, 2010. Antal sidor: 480.

Delkurs 4: Fördjupningsarbete, 7,5 hp

Litteratur i samråd med läraren


reviderad 2010-02-24
Reviderad 2010-06-03
Reviderad 2010-12-06
Reviderad 2013-12-10
Reviderad 2015-10-20
Revidera 2016-09-09
Reviderad 2016-12-16

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2016-12-16