Dnr: HNT 2016/9

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Geomatik

Litteraturlista

Fjärranalys och digital fotogrammetri

Gäller från och med ht 2016

 

Kurskod: NGGA29
Kursens benämning: Fjärranalys och digital fotogrammetri
Remote Sensing and Digital Photogrammetry
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Geodetisk och fotogrammetrisk mätnings- och beräkningsteknik.. Stockholm: Lantmäteriet, 2013. Version 2013-10-28. Kapitel 13 16. . Antal sidor: 304.

Geografisk informationsbehandling. Red. Harrie Lars. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur, 2013. Kapitel 5,4-5,8. Antal sidor: 326.

Campbell James B. and Wynne Randolph H. Introduction to Remote Sensing . Upplaga 5. New York: The Guilford Press, 2011. Antal sidor: 667.


Referenslitteratur

ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing.

Journal of Applied Remote Sensing.

IEEE Transactions on Geoscience & Remote Sensing.

International Journal of Remote Sensing.

IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing.

European Journal of Remote Sensing.

International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation.

Remote Sensing Applications: Society and Environment.

Remote Sensing of Environment.

Böcker
Handbok i mät- och kartfrågor - Fotogrammetrisk detaljmätning. . Lantmäteriet, 2015.

Handbok i mät- och kartfrågor - Höjddata. . Lantmäteriet, 2015.

Handbok i mät- och kartfrågor - Laserdata. . Lantmäteriet, 2015.

Handbok i mät- och kartfrågor - Ortofoto. . Lantmäteriet, 2015.

Handbok till mätningskungörelsen: fotogrammetri. Gävle: Lantmäteriverket, 1994. Antal sidor: 76.

John R. Jensen. Introductory Digital Image Processing. Upplaga 4. Pearson Series in Geographic Information Science, 2015. Antal sidor: 544.

Mikhail Edward M., Bethel James S. and McClone J Chris. Introduction to Modern Photogrammetry. John Wiley & Sons, Inc., 2001. Antal sidor: 479.

Rees W. G. Physical Principles of Remote Sensing. Upplaga 3. Cambridge University Press, 2013. Antal sidor: 440.

Reg Austin. Unmanned Aircraft Systems: UAVS Design, Development and Deployment. John Wiley & Sons, 2010. Antal sidor: 372.

Thomas Lillesand, Ralph Kiefer and Jonathan Chipman. Remote Sensing and Image Interpretation.. Upplaga 7. John Wiley & Sons, 2015. Antal sidor: 736.

Övrigt
Lantmäteriet. Infoblad nr 13, Ny nationell höjdmodell. Antal sidor: 2.

Lantmäteriet. Infoblad nr 14, Flygburen laserskanning. Antal sidor: 2.


Reviderad enligt Prefektbeslut nr 14 Dnr: HNT 2016/9

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2013-10-25