Reg No: HNT2016/14

 

Logotype of Karlstad University


Faculty Board of Health, Science and Technology
Risk Management

Course Reading

Risk management - Master project

Valid from spring semester 2017

 

Course Code: RHAD15
Course Title: Risk management - Master project
Riskhantering - Magisterarbete
Credits: 15
Degree Level: Master


Books
Björklund Maria, Paulsson Ulf . Seminarieboken att skriva, presentera och opponera. Lund: Studentlitteratur, 2010. Pages: 132.

Friberg Febe. Dags för uppsats vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: Studentlitteratur, 2006. Pages: 97.

Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter . Att skriva en bra uppsats (upplaga 2). Malmö: Liber, 2008. Pages: 276.


Reference Literature

Forsberg Christina, Wengström Yvonne . Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: Natur o Kultur, 2008.

Hillvesson Fredrik. Sju enkla steg till en färdig uppsats. Stockholm: Lyseum förlag, 2010.

Rienecker Lotte. Problemformulering. Malmö: Liber, 2003.


 

Approved by the Faculty Board of Health, Science and Technology, 14 September 2016