Dnr: HNT2016/14

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Riskhantering

Litteraturlista

Riskhantering - Magisterarbete

Gäller från och med vt 2017

 

Kurskod: RHAD15
Kursens benämning: Riskhantering - Magisterarbete
Risk management - Master project
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
Björklund Maria, Paulsson Ulf . Seminarieboken att skriva, presentera och opponera. Lund: Studentlitteratur, 2010. Antal sidor: 132.

Friberg Febe. Dags för uppsats vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: Studentlitteratur, 2006. Antal sidor: 97.

Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter . Att skriva en bra uppsats (upplaga 2). Malmö: Liber, 2008. Antal sidor: 276.


Referenslitteratur

Forsberg Christina, Wengström Yvonne . Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: Natur o Kultur, 2008.

Hillvesson Fredrik. Sju enkla steg till en färdig uppsats. Stockholm: Lyseum förlag, 2010.

Rienecker Lotte. Problemformulering. Malmö: Liber, 2003.


Dessutom tillkommer litteratur utifrån valt område motsvarande ca 2000 sidor.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2016-09-14