Dnr: HS 2016/43

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Företagsekonomi

Litteraturlista

Marknadsföring och affärsutveckling

Gäller från och med vt 2017

 

Kurskod: FEGB32
Kursens benämning: Marknadsföring och affärsutveckling
Marketing and Business Development
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Aaker, D. och McLoughlin, D. Strategic Market Management Global Perspectives. Senaste upplagan. New York: John Wiley & Sons.

Kindström, D., Kowalkowski, Ch., Parment, A. Marknadsföring mellan företag. Liber.

Vetenskapliga artiklar
Ett fåtal vetenskapliga artiklar inom området strategi och B2B tillkommer


Referenslitteratur

Jobber, G. Principles and Practice of Marketing. Senaste upplagan. New York: McGraw-Hill.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2016-09-12