Dnr: HNT 2016/11

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Byggteknik

Litteraturlista

Byggnadsmekanik - statiskt obestämda konstruktioner

Gäller från och med ht 2016

 

Kurskod: BYGB24
Kursens benämning: Byggnadsmekanik - statiskt obestämda konstruktioner
Structural Mechanics - statically undetermined constructions
Högskolepoäng: 2 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Johannesson & Wretblad. Byggformler och tabeller. Senaste upplagan. Liber förlag.

Kompendier
Självstudiematerial tillgängligt via It's learning.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2016-02-11