Dnr: LUN2014/9

 

Logotype of Karlstad University


Lärarutbildningsnämnden
Matematik

Litteraturlista

Examensarbete för ämneslärare - matematik med didaktisk inriktning

Gäller från och med ht 2016

 

Kurskod: LXAA14
Kursens benämning: Examensarbete för ämneslärare - matematik med didaktisk inriktning
Degree project, Secondary education - Mathematics and Mathematics Teaching
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Dysthe, Olga, Hertzberg, Fröydis & Heol, Tourlag. L. Skriva för att lära - Skrivande i högre utbildning. Lund: Studentlitteratur, 2002. Antal sidor: 209.

Johansson, Bo & Svedner, Per Olov. Examensarbete i lärarutbildningen. Undersökningsmetoder och språklig utformning. Upplaga 5. Uppsala: Kunskapsföretaget, 2010. Antal sidor: 105.

Vetenskapsrådet. God forskningssed. Red. Vetenskapsrådet. Stockholm: Vetenskapsrådet, 2011. Antal sidor: 129.

Övrig litteratur väljs i samråd med handledande lärare.


 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2014-06-02