Dnr: HS 2016/67

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Psykologi

Litteraturlista

Introduktion till psykologi

Gäller från och med ht 2016

 

Kurskod: PSGA26
Kursens benämning: Introduktion till psykologi
Introduction to Psychology
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Holt, Nigel, m fl. Psychology, The Science of Mind and Behaviour. Senaste upplagan. London: Mc-Graw-Hill Higher Education, 2012.

Patel, R. & Davidson, B.. Forskningsmetodikens grunder. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur, 1991.

Thurén, Torsten. Vetenskapsteori för nybörjare. Senaste upplagan. Stockholm: Liber, 1996.


Referenslitteratur

Fredelius, G., Klein-Frithiof, P. & Ursing, I.. Kvinnoidentitet. Stockholm: Natur och Kultur, 1995.

Stern, D.. Ett litet barns dagbok. Stockholm: Natur och Kultur, 1994.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2016-08-29