Dnr: HS 2016/53

 

Logotype of Karlstad University


Lärarutbildningsnämnden
Kurser i musiklärarutbildningen

Litteraturlista

Musik med didaktisk inriktning 3

Gäller från och med ht 2016

 

Kurskod: MUGL05
Kursens benämning: Musik med didaktisk inriktning 3
Music and Music Teaching 3
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Delkurs 1: Instrument

Noter och instrument- eller genrespecifik litteratur fastställs i samråd med ansvarig lärare och examinator.

Delkurs 2: Instrumental breddning

Artiklar och kompendier om maximalt 200 sidor tillkommer.

Noter och instrument- eller genrespecifik litteratur fastställs i samråd med ansvarig lärare och examinator.

Böcker
Larsson, H; Fagrell, B. Föreställningar om kroppen: kropp och kroppslighet i pedagogisk praktik och teori. Stockholm: Liber, 2010. 7-89. Antal sidor: 83.

Vernersson, A-K. Rytmik: lek på allvar. Lund: Lunds universitet, Musikhögskolan i Malmö, 2003. Antal sidor: 50.

Kapitel i bok
Bonde, L. O. Musik og menneske. Samfundslitteratur, 2009. 63-82. Antal sidor: 20.

Delkurs 3: Musikdidaktik

Kompletterande utdelningsmaterial, artiklar ur fackpress samt forskningsrapporter om högst 150 sidor tillkommer.

Böcker
Hanken, IM. & Johansen, G . Musikkundervisningens didaktikk. Upplaga 1 eller 2. Oslo: Cappelen (Damm) Akademisk, 1998 eller 2013.

Schenck, Robert. Spelrum. En metodikbok för sång- och instrumentalpedagoger. Göteborg: Bo Ejeby Förlag, 2000.


 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2012-02-28