Dnr: HNT 2016/14

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
Geomatik

Litteraturlista

Naturgeografi och GIS

Gäller från och med ht 2016

 

Kurskod: NGGA12
Kursens benämning: Naturgeografi och GIS
Physical Geography and GIS
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Andréasson, Per-Gunnar (Red.). Geobiosfären en introduktion. Upplaga 2:1. Studentlitteratur, 2015. Antal sidor: 700.

Referenslitteratur
Marshak, Stephen. Earth portrait of a planet. Upplaga 5:e. New York: Norton & Company, 2015.


Övrig kurslitteratur:
Diverse rapporter och broschyrer från myndigheter som hämtas på nätet.

Internetkällor:
Huvudlitteraturens digitala del.
Diverse webbsidor med naturgeografiskt innehåll från myndigheter, forskningsinstitut, universitet och olika GIS-forum.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2016-03-07