Dnr: HS 2016/50

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Geografi

Litteraturlista

Geografi med didaktisk inriktning

Gäller från och med ht 2016

 

Kurskod: GEGAD2
Kursens benämning: Geografi med didaktisk inriktning
Geography and Geography Education
Högskolepoäng: 30 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


1. Geografen och världen, 5 hp

Friedfeldt, Anders & Molin, Lena. Modern geografi i skola och gymnasium. Nya styrdokument för grundskolan (Skola 2011) och gymnasieskolan (GY 2011). Geografiska Notiser: 3 (2010). Antal sidor: 14.

Gren, Martin & Hallin, Per-Olof. "Valda delar, 100 sidor". I: Kulturgeografi - en ämnesteoretisk introduktion. Liber, 2003.

Hägerstrand, Torsten. Den geografiska traditionens kärnområde. SGÅ 62, 1986. Antal sidor: 15.

Hägerstrand, Torsten. Den regionalgeografiska problematiken. Ymer. Antal sidor: 9.

Jansund, Bodil & Westermark, Åsa. Tidsgeografi i undervisning för hållbar utveckling. En helhetsorienterad tankemodell. Geografiska Notiser. Årgång 71 (2013), nr 1. Antal sidor: 16.

Massey, Doreen. Taking on the world. Geography. Vol 99. Part 1, Spring 2014. Antal sidor: 4.

Böcker
Bonnett, Alastair. What is geography?. London: SAGE Publications Ltd, 2008. Antal sidor: 120.

Lambert, David & Morgan, John. Teaching Geography 11-18. A Conceptual Approach. England, Open University Press, del 2. Antal sidor: 75.

Övrigt
Tillkommer ett antal artiklar valda i samråd med studenterna. Antal sidor: 75.

Artiklar enligt lärares anvisning 50 sidor

Digitala länkar enligt kursplattform.

2. Landskap, naturresurser och människan, 8,5 hp

Hägerstrand, Torsten. "Krafter som format det svenska kulturlandskapet. Ett 200-årigt perspektiv". I: MARK & VATTEN. Antal sidor: 36.

Böcker
Atkins, Peter, Simmons, Ian and Roberts, Brian. People, Land & Time. An Historical Introduction to the Relations between Landscape, Culture and Environment. London: Arnold, 1998. Antal sidor: 230.

Bogren, Jörgen., Gustavsson, Torbjörn & Loman, Göran. Klimat och väder.. Upplaga 1. Studentlitteratur, 2008. Antal sidor: 200.

Daniels, Peter et al. "Kap 5-8". I: An introduction to Human Geography. Pearson, 2012. Antal sidor: 70.

Goudie, Andrew. "Valda delar, 150 sidor.". I: The nature of the environment. 2001. (e-bok)

Lundqvist, Jan. Geologi: Processer, utveckling, tillämpning. Studentlitteratur, 2006. Antal sidor: 273.

Övrigt
Digitala länkar enligt kursplattform på its.

Tillkommer ett antal artiklar valda i samråd med studenterna. Antal sidor: 100


Referenslitteratur

Digitala länkar enligt kursplattform.

Sverige Nationalatlas. Valda avsnitt: Kulturlandskap och bebyggelse; Berg och jord; Kust och hav.

Cuff, David & Goudie, Andrew. The oxford companion to global change. 2008. (e-bok)

Strahler, Alan. Introducing Physical Geography. Upplaga 5. Wiley, 2010.

3. Befolkning, Staden , samhället och sårbarhet, 8,5 hp

Böcker
Daniels, Peter m fl. "Kap 1-4, 9-16.". I: An introduction to Human Geography. Pearson, 2012. Antal sidor: 375.

Frändberg, Lotta & Thulin, Eva & Wilhelmsson, Bertil. Rörlighetens omvandling. Studentlitteratur, 2005. Antal sidor: 220.

Wärneryd, Olov & Hallin, Per-Olof & Hultman, Johan. "Valda delar, 150 sidor". I: Hållbar utveckling. Studentlitteratur, 2001.

Utredningar och lagar
Klimat och sårbarhetsutredningen. SOU. Valda delar, 75 sidor.

Övrigt
Artiklar enligt lärares anvisning.

Digitala länkar enligt kursplattform.


Referenslitteratur

Nationalatlas Sveriges Geografi.

4. Geografilärarens didaktiska perspektiv och verktyg , 8 hp

Böcker
Gustavsson, Bengt. Vad är kunskap? - En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. Stockholm: Skolverket, 2004. Antal sidor: 120.

Hall, Ola & Alm, Göran & Ene, Stefan & Jansson, Ulf. Introduktion till Kartografi och geografisk information. Lund: Studentlitteratur, 2003. Antal sidor: 250.

Mikkelsen, Rolf & Jarle Saetre, Per (red). Geografididaktik for klasserommet. Upplaga 2. Höyskoleforlaget, 2010. Antal sidor: 290.

Mårtensson, Solveig & Wennberg, Gösta (red). "Valda delar, 50 sidor". I: Geografi - världens ämne. Om att undervisa i geografi. Göteborg: Sveriges Utbildningsradio AB, 1996.

Wirström Nilsson, Gunilla. Mål i sikte: från styrdokument till praktisk handling. Malmö: Epago/Gleerups, 2010. Antal sidor: 150.

Kompendier
Regionalgeografiskt kompendium. Karlstads universitet. Antal sidor: 50.

Övrigt
Digitala länkar enligt kursplattform.

Egen vald litteratur kopplad till caseuppgift. Antal sidor: 150.

Skolverkets kursplaner i Geografi, samt aktuella publikationer kring bedömning från Skolverket och Myndigheten för Skolutveckling.

Tillkommer ett mindre antal artiklar valda i samråd med studenter.


Referenslitteratur

Balderstone, David & Lambert, David. Learning to teach Geography in the secondary school. A companion to School experience. Routledge, 2010. Antal sidor: 260.

de Blij, Harm J & Muller, Peter O. Geography: Realms, Regions and Concepts. Upplaga 13. Wiley, Higher Education, 2008.

Hejkenskiöld, R. Naturlandskapet i Karlstadtrakten. 1983.

Perhans, K-E. Exkursionsboken. Liber, 1996.

Selghed, Bengt. Betygen i skolan - kunskapssyn, bedömningsprinciper och lärarpraxis. Upplaga 2. Stockholm: Liber, 2011.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2016-07-12