Dnr: HNT 2016/9:12

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Riskhantering

Litteraturlista

Introduktion riskhantering i samhället

Gäller från och med ht 2016

 

Kurskod: RHAD01
Kursens benämning: Introduktion riskhantering i samhället
Introduction to Risk Management in Society
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Rapporter
Andersson Ragnar, Nilsen Per (red.). Personsäkerhet: teori och praktik. Karlstad: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2015. Nr. MSB994. Antal sidor: 273.

Utredningar och lagar
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030778.htm.


Referenslitteratur

Forsberg Christina och Wengström Yvonne. Att göra systematiska litteraturstudier. Upplaga 4:e. Natur & Kultur, 2016. Antal sidor: 216.


Ytterligare litteratur tillkommer i form av bland annat vetenskapliga artiklar inom ämnet riskhantering.

Flera av böckerna finns att ladda ner, sök på nätet och universitetets bibliotek innan inköp.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2016-06-30