Reg No: HNT 2016/9:8

 

Logotype of Karlstad University


Faculty Board of Health, Science and Technology
Risk Management

Course Reading

Human Safety I; injury analysis and risk assessment

Valid from autumn semester 2016

 

Course Code: RHAD12
Course Title: Human Safety I; injury analysis and risk assessment
Personsäkerhet I; skadeanalys och riskbedömning
Credits: 7.5
Degree Level: Master


Books
Andersson Ragnar, Melinder Karin, Schyllander Jan . Säkerhetens bestämningsfaktorer  Inblickar i riskutvecklingens drivkrafter. Räddningsverket, 2006. Pages: 60.

Andersson Ragnar, Nilsen Per (red.). Personsäkerhet: teori och praktik. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. MSB994. Pages: 273.

Ekman Robert, Berg Lars, Svensson Stig. Att registrera personskador. Räddningsverket, 2007. 9-38. Pages: 29.

Holder Yvette, Peden Margie, Krug Etienne, Lund Johan, Gururaj Gopalakrishna, Kobysingye Olive (Eds.). Injury Surveillance Guidelines. Geneva: World Health Organization, 2001. Pages: 50.

Robertson Leon. Injury Epidemiology. Research and Control Strategies. Third edition. Oxford University Press, 2007. Pages: 250.

Reports
Användning av skadedata i det förebyggande arbetet. MSB och Göteborgs stad: Göteborgsregionens kommunalförbund, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, 2011. 1-61. Pages: 60.

Olyckor och Kriser. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, 2010. 2009-2010 års utgåva. 39-48. Pages: 9.

Articles
De Haven Hugh. Mechanical analysis of survival in falls from heights of fifty to one hundred and fifty feet. War Medicine. Injury Prevention. 2000;6:62-68. Pages: 7.

Haagsma Juanita, Graetz Nicholas, Bolliger Ian, et al. "The global burden of injury: incidence, mortality, disability-adjusted life years and time trends from the Global Burden of Disease study 2013". Injury Prevention. 2015. doi:10.1136/injuryprev-2015-041616.


Reference Literature

Andersson, Ragnar. Personsäkerhet på tvären. Karlstad: Karlstads universitet, 2012. Pages: 100.

Beaglehole Robert, Bonita Ruth & Kjellström Tord. Basic Epidemiology. WHO, 2002.

Grahn Tonje. Register över olyckor och tillbud. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2011.

Lennquist Sten. Traumatologi. Liber: 2007.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Barns och ungas säkerhet. MSB, 2011.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Riktlinjer för olycksutredning. Del av det systematiska säkerhets- och kvalitetsarbetet. 2009.

Räddningsverket. Skador och skadeprevention en antologi. Karlstad: Räddningsverket, 2007.


 

Approved by the Faculty Board of Health, Science and Technology, 29 June 2016