Dnr: HS2016/64

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Statsvetenskap

Litteraturlista

Statsvetenskaplig metodologi och forskningsmetodik

Gäller från och med ht 2016

 

Kurskod: SVAM01
Kursens benämning: Statsvetenskaplig metodologi och forskningsmetodik
Methodology and Research Methods in Political Science
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
Djurfeldt, Göran, Larsson, Rolf, Stjärnhagen, Ola. Statistisk verktygslåda 1: samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Senaste upplagan. Studentlitteratur: 2010.

Greene, Judith, D'oliveira, Manuela. Learning to use statistical tests in psychology. Open University Press, 2005.

Jorgensen, Marianne W & Louis J Phillips. Discourse Analysis as Theory and Method. SAGE Publications, 2002.

Mason, Jennifer. Qualititative research. Senaste upplagan. SAGE Publications, 2002.

Weiss, Robert. Learning from strangers: the art and method of qualitative interview studies. Senaste upplagan. Free Press, 1994.

Kapitel i bok
"Framing the debate on methodology". I: Rethinking Social Inquiry. Red. Brady, Henry, Collier, David. Senaste upplagan. Rowman & Littlefield Publishers, 2010.

Flyvbjerg, Bent. "Methodological guidelines for a reformed social science". I: Making Social Science Matter: Why social inquiry fails and how it can succeed again. Senaste upplagan. Cambridge University Press, 2001.

Glynos, Jason, Howarth, David. "Introduction". I: Logics of critical explanation in social and political theory. Senaste upplagan. Routhledge, 2007.

Glynos, Jason, Howarth, David. "Retroduction". I: Logics of critical explanation in social and poltical theory. Senaste upplagan. Routhledge, 2007.

Harding, Sandra. "Rethinking standpoint epistemology: "What is strong objectivity". I: Feminist Epistemologies. Red. Alcoff & Potter. 1993.

King, Gary, Keohene, Robert, Verba Sidney. "The science in social science". I: Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative research. Princeton University Press: 1994.

Littig, Beate. "Interviewing the Elite - interviewing Experts: is there a difference?". I: Interviewing experts. Red. Bogner, A., Littig, B., Menz, W. Senaste upplagan. Palgrave Macmillan, 2009.

Tidskriftsartiklar
Borgotta, Edgar, Bohrnstedt, George. "Level of Measurement: Once over again". Sociological Methods & Research. 1980/9/2. 147-160.

Flyvbjerg, Bent. "Five Misunderstandings About Case-Study Research". Qualitative Inquiry. 2006/12/2. 219-245.

King, Gary. "How Not to Lie with Statistics: Avoiding Common Mistakes in Quantitative Political Science". American journal of Political Science. 1986/30/3. 666-687.

Lijphart, Arendt. "Comparative Politics and the Comparative Method". The American Political Science Review. 1971/65/3. 682-693.

Övrigt material
Ca 300 sidor, tillkommer

Referenslitteratur
Bacchi, Carol. Analyzing policy; What's the problem represented to be?. French Forest: Pearson, 2009.

Bergström Göran & Borén Kristina. Textens mening och makt. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Esaisson, Peter. Gilliam, Mikael, Oscarsson, Henric, Wängnerud, Lena. Metodpraktikan . Senaste upplagan. Stockholm: Norstedts juridik.

Hjelm, Mikael & Lindgren, Simon. Introduktion till samhällsvetenskaplig analys. Malmö: Gleerups, 2010.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2016-06-30