Dnr: HS 2016/50

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Kulturgeografi

Litteraturlista

Fysisk planering i praktiken

Gäller från och med ht 2016

 

Kurskod: KGGB49
Kursens benämning: Fysisk planering i praktiken
Spatial Planning in Practice
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Adolfsson, K. & Boberg, s. (2015). Detaljplanehandboken: handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL. Upplaga 2:a. Stockholm: Norstedts juridik. Antal sidor: 235.

Gehl, J. (2006). Life between buildings: using public space. Köpenhamn: The Danish Architectural Press. Antal sidor: 200.

Jacobs, J. (2005). Den amerikanska storstadens liv och förfall. (alt. The death and life of great American cities). Göteborg: Daidalos. Antal sidor: ca 250 . Utvalda delar (se kursdokument).

Nyström, J. & Tonell L. (2012). Planeringens grunder: en översikt. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 100.

PBL Kunskapsbanken. www.boverket.se/vagledningar/pbl-kunskapsbanken

Tunström, M. (2009). På spaning efter den goda staden: om konstruktioner av ideal och problem i svensk stadsbyggnadsdiskussion. Örebro: Örebro universitet. http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:241251/FULLTEXT01. Antal sidor: 210.


Referenslitteratur

Ahlstrand, J. T. (1976). Arkitekturtermer: Lexikon över svenska, engelska, tyska och franska arkitektur- och stadsplanetermer. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 242.

Berntsson, V. (red). (2002). Stadsplanera - i stället för trafikplanera och bebyggelseplanera. Upplaga 1. Karlskrona: Boverket. ISBN 91-7147-702-0. Antal sidor: 352. Svenska (köps via www.boverket.se)

Björk, C., Nordling, L. & Reppen, L. (2012). Så byggdes staden: stadsbyggnad, arkitektur, husbyggnad. Stockholm: Svensk byggtjänst. Antal sidor: 214.

Caesar, C. & Lindgren, E. (2009). Kommunernas detaljplanebestämmelser: Lagstöd? Tydlighet?. Stockholm: KTH. http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:491863/FULLTEXT01.

Cullen, G. (1996). The concise townscape. Oxford: Butterworh-Heinemann. Antal sidor: 199.

Julstad, B. (2000). Fastighetsindelning och markanvändning. Stockholm: Norstedts juridik. Antal sidor: 211.

Kostof, S. (1992). The city assembled: the elements of urban form through history. London: Thames and Hudson, cop. Antal sidor: 320.

Lynch, K. (1960). The image of the city. Cambridge (Mass): M.I.T. Press & Harvard university Press. Antal sidor: 194.

Svedberg, O. (1994). Arkitekternas århundrade: Europas arkitektur 1800-talet. Stockholm: Arkitektur. Antal sidor: 189.

Svedberg, O. (1996). Planerarnas århundrade: Europas arkitektur 1900-talet. Stockholm: Arkitektur. Antal sidor: 192.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2016-06-22