Dnr: HNT 2016/11

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Miljö- och energisystem

Litteraturlista

Energitekniska system

Gäller från och med ht 2016

 

Kurskod: EMG141
Kursens benämning: Energitekniska system
Energy Engineering Systems
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Andersen E S, Schwenke E.. Projektarbete vägledning för studenter. Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-08913-3.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2016-06-20