Logotype of Karlstad University


Board of Teacher Education
Swedish Language

Course Reading

Degree Project Primary Education - Swedish

Valid from spring semester 2017

 

Course Code: LXAG75
Course Title: Degree Project Primary Education - Swedish
Examensarbete Grundlärarprogrammet - Svenska språket
Credits: 30
Degree Level: Master


Kursplaner för relevant verksamhet/ämne.

Lärarens handbok. Läroplaner, skollag, diskrimineringslag, yrkesetiska principer, FNs barnkonvention.. Last edition. Lund: Studentlitteratur, 2011.

Dysthe, Olga, Hertzberg, Fröydis & Heol, Tourlag. L. Skriva för att lära - Skrivande i högre utbildning. Lund: Studentlitteratur, 2002. Pages: 209.

Johansson, Bo & Svedner, Per Olov. Examensarbete i lärarutbildningen. Undersökningsmetoder och språklig utformning. Edition 5. Uppsala: Kunskapsföretaget, 2010. Pages: 105.

Vetenskapsrådet. God forskningssed. Edited by Vetenskapsrådet. Stockholm: Vetenskapsrådet, 2011. Pages: 129.

Övrig litteratur väljs i samråd med handledande lärare.


 

Approved by the Board of Teacher Education, 2 January 0001