Dnr: LXAG73/20171

 

Logotype of Karlstad University


Lärarutbildningsnämnden
Fysik

Litteraturlista

Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - NO/Teknik

Gäller från och med vt 2017

 

Kurskod: LXAG73
Kursens benämning: Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - NO/Teknik
Degree Project Primary Education, Grades 4-6, Science and Technology
Högskolepoäng: 30 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Kursplaner och övriga styrdokument för relevant verksamhet/ämne.

Dysthe, Olga, Hertzberg, Fröydis & Heol, Tourlag. L. Skriva för att lära. Lund: Studentlitteratur, 2011. Antal sidor: 223.

Johansson, Bo & Svedner, Per Olov. Examensarbete i lärarutbildningen. Undersökningsmetoder och språklig utformning. Upplaga 5. Uppsala: Kunskapsföretaget, 2010. Antal sidor: 105.

Vetenskapsrådet. God forskningssed. Red. Vetenskapsrådet. Stockholm: Vetenskapsrådet, 2011. Antal sidor: 129.

Övrig litteratur väljs i samråd med handledande lärare.


 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2016-09-06