Logotype of Karlstad University


Lärarutbildningsnämnden
Engelska

Litteraturlista

Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - Engelska

Gäller från och med vt 2017

 

Kurskod: LXAG71
Kursens benämning: Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - Engelska
Degree Project Primary Education, Grades 4-6 - English
Högskolepoäng: 30 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Kursplaner för relevant verksamhet/ämne.

Lärarens handbok. Läroplaner, skollag, diskrimineringslag, yrkesetiska principer, FNs barnkonvention.. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur, 2011.

Dysthe, Olga, Hertzberg, Fröydis & Heol, Tourlag. L. Skriva för att lära - Skrivande i högre utbildning. Lund: Studentlitteratur, 2002. Antal sidor: 209.

Johansson, Bo & Svedner, Per Olov. Examensarbete i lärarutbildningen. Undersökningsmetoder och språklig utformning. Upplaga 5. Uppsala: Kunskapsföretaget, 2010. Antal sidor: 105.

Vetenskapsrådet. God forskningssed. Red. Vetenskapsrådet. Stockholm: Vetenskapsrådet, 2011. Antal sidor: 129.

Övrig litteratur väljs i samråd med handledande lärare.


 

Fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 0001-01-02