Dnr: HNT 2016/5

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Omvårdnad

Litteraturlista

Bedömning och vård inom ambulanssjukvård

Gäller från och med ht 2016

 

Kurskod: OMA404
Kursens benämning: Bedömning och vård inom ambulanssjukvård
Prehospital emergency assessment and care
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Abrahamson, Linda M.. Advanced Medical Life Support, Anassessment-Based Approach. Senaste upplagan. St. Louis: Elsevier/Mosby JEMS. Antal sidor: 545. *

Christoferssen, Svein Aage. (2007). Professionsetik. Malmö: Gleerups. Antal sidor: 176. *

Edberg, Anna-Karin. et al. (2013). Omvårdnad på avancerad nivå - kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 264 *.

Ottosson. Jan-Otto. (2010). Akut Psykiatri. Stockholm: Liber. Antal sidor: 215.

Polit, Denise & Beck, Cheryl. Nursing research. Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. Senaste upplagan. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business. *

Sanders, Mick J. (2012). Mosby's paramedic textbook. St. Louis, Mo: Elsevier Mosby Jems. Antal sidor: 1760. *

SOSFS 2009:10, Ambulanssjukvård m.m. http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2009-10.

Willman, Ania. et al. (2016). Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Upplaga 4. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 186*.


Referenslitteratur

Handbok för hälso- och sjukvård. www.infomedica.se/handboken.

Calland, Vic. (2000). Safety at Scene: A manual for paramedics and immediate care doctors. London: Mosby. *

Medicinska forskningsrådet (2000). Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning. Forskningsetisk policy och organisation i Sverige. MFR-rapport 2, rev 2002. Stockholm: Medicinska forskningsrådet. Antal sidor: 116.

Raadu, Gunnel. Författningshandbok för personal inom hälso-och sjukvården. Senaste upplagan. Stockholm: Liber. *

Regler och riktlinjer för forskning. http://www.codex.vr.se/index.html.

Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor och Svensk sjuksköterskeförening (2012). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård. http://www.ambssk.se/index.php/sv/kompetensbeskrivningen-foer-specialistutbildad-ambulansjukskoeterska alternativt www.ambssk.se .

Segesten, Kerstin. (2006). Vårdforskningens begrepp. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 96.

Socialstyrelsen (2005). Nationell handlingsplan för hälso- och sjukvården. Slutrapport. Stockholm: Socialstyrelsen. Antal sidor: 109.

Språkrådet (2008). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber. Antal sidor: 264.

Strömberg, Helén & Eriksson, Henric. (2006) . Genusperspektiv på vård och omvårdnad . Lund: Studentlitteratur.

Suserud, Björn-Ove & Svenson, Leif. (2009). Prehospital akutsjukvård. Stockholm: Liber. Antal sidor: 477. *

Vetenskapsrådet. Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden . http://www.codex.vr.se/index.html .


Vetenskapliga artiklar, rapporter och annat kan tillkomma.
Symbolen * indikerar att litteraturen återkommer i fler kurser under utbildningen

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2016-06-02