Reg No: HNT 2016/5

 

Logotype of Karlstad University


Faculty Board of Health, Science and Technology
Nursing Science

Course Reading

Prehospital nursing in theory and practice

Valid from autumn semester 2016

 

Course Code: OMA405
Course Title: Prehospital nursing in theory and practice
Ambulanssjukvård i teori och praktik
Credits: 15
Degree Level: Master


Abrahamson, Linda M. Advanced Medical Life Support, Anassessment-Based Approach. Last edition. St.Louis: Elsevier/Mosby JEMS. Pages: 545.

Edberg, Anna-Karin. et al. (2013). Omvårdnad på avancerad nivå - kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur. Pages: 264 *.

Lennquist Sten. (2007). Traumatologi. Stockholm: Liber. Pages: 528.

MIMMS: ett metodologiskt sätt att hantera allvarliga händelser. (2004). Lund: Studentlitteratur. Pages: 119.

PHTLS: Prehospital Trauma Life Support. Last edition. St. Louis: Mo: Elsevier Mosby Jems: cop. Pages: 618.

Polit, Denise & Beck, Cherly,Tatano. Nursing research. Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. Last edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business.

SBU rapport 197 (2010) . Triage och flödesprocesser på akutmottagningen. En systematisk litteraturöversikt . http://www.sbu.se/triage .

Suserud, Björn-Ove & Svenson, Leif. (2009). Prehospital akutsjukvård. Stockholm: Liber. Pages: 477.

Svenska rådet för hjärt-lungräddning. (2011). A-HLR, Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen: Kursbok med webbutbildning. Stockholm: Svenska rådet för hjärt-lungräddning. Pages: 70.

Svenska rådet för hjärt-lungräddning. (2011). Avancerad hjärt-lungräddning till barn: Kursbok med webbutbioldning. Stockholm: Svenska rådet för hjärt-lungräddning. Pages: 55.

Willman, Ania. et al. (2016). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Edition 4. Lund: Studentlitteratur. Pages: 186*.


Reference Literature

Fass. http://www.fass.se.

Handbok för hälso- och sjukvård. www.infomedica.se/handboken.

Läkemedelsboken. (2011/2012). http://www.lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/lakemedelsboken/LB2011-2012-interaktiv.pdf *.

Medicinska forskningsrådet (2000). Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning. Forskningsetisk policy och organisation i Sverige. MFR-rapport 2, rev 2002. Stockholm: Medicinska forskningsrådet. Pages: 116.

Raadu, Gunnel. Författningshandbok för personal inom hälso-och sjukvården. Last edition. Stockholm: Liber.

Regler och riktlinjer för forskning. http://www.codex.vr.se/index.html.

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (2012). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård. http://www.ambssk.se/index.php/sv/kompetensbeskrivningen-foer-specialistutbildad-ambulansjukskoeterska.

Sanders, Mick. J. (2012). Paramedic textbook. Edition 4. St. Louis: Mo: Elsevier Mosby Jems. . Pages: 1760.

Segesten, Kerstin. (2006). Vårdforskningens begrepp. Lund: Studentlitteratur. Pages: 96.

Socialstyrelsen (2005). Nationell handlingsplan för hälso- och sjukvården. Slutrapport. Stockholm: Socialstyrelsen. Pages: 109.

Språkrådet (2008). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber. Pages: 264.

Strömberg, Helén & Eriksson, Henric. (2006) . Genusperspektiv på vård och omvårdnad . Lund: Studentlitteratur. Pages: 224.

Vetenskapsrådet. Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden. http://www.codex.vr.se/index.html .


Additional scientific articles and reports may be required.

 

Approved by the Faculty Board of Health, Science and Technology, 2 June 2016