Dnr: HNT 2016/5

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Omvårdnad

Litteraturlista

Ambulanssjukvård i teori och praktik

Gäller från och med ht 2016

 

Kurskod: OMA405
Kursens benämning: Ambulanssjukvård i teori och praktik
Prehospital nursing in theory and practice
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Abrahamson, Linda M. Advanced Medical Life Support, Anassessment-Based Approach. Senaste upplagan. St.Louis: Elsevier/Mosby JEMS. Antal sidor: 545. *

Edberg, Anna-Karin. et al. (2013). Omvårdnad på avancerad nivå - kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 264 *.

Lennquist Sten. (2007). Traumatologi. Stockholm: Liber. Antal sidor: 528. *

MIMMS: ett metodologiskt sätt att hantera allvarliga händelser. (2004). Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 119.

PHTLS: Prehospital Trauma Life Support. Senaste upplagan. St. Louis: Mo: Elsevier Mosby Jems: cop. Antal sidor: 618. *

Polit, Denise & Beck, Cherly,Tatano. Nursing research. Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. Senaste upplagan. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business. *

SBU rapport 197 (2010) . Triage och flödesprocesser på akutmottagningen. En systematisk litteraturöversikt . http://www.sbu.se/triage . *

Suserud, Björn-Ove & Svenson, Leif. (2009). Prehospital akutsjukvård. Stockholm: Liber. Antal sidor: 477. *

Svenska rådet för hjärt-lungräddning. (2011). A-HLR, Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen: Kursbok med webbutbildning. Stockholm: Svenska rådet för hjärt-lungräddning. Antal sidor: 70.

Svenska rådet för hjärt-lungräddning. (2011). Avancerad hjärt-lungräddning till barn: Kursbok med webbutbioldning. Stockholm: Svenska rådet för hjärt-lungräddning. Antal sidor: 55.

Willman, Ania. et al. (2016). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Upplaga 4. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 186*.


Referenslitteratur

Fass. http://www.fass.se. *

Handbok för hälso- och sjukvård. www.infomedica.se/handboken.

Läkemedelsboken. (2011/2012). http://www.lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/lakemedelsboken/LB2011-2012-interaktiv.pdf *.

Medicinska forskningsrådet (2000). Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning. Forskningsetisk policy och organisation i Sverige. MFR-rapport 2, rev 2002. Stockholm: Medicinska forskningsrådet. Antal sidor: 116.

Raadu, Gunnel. Författningshandbok för personal inom hälso-och sjukvården. Senaste upplagan. Stockholm: Liber. *

Regler och riktlinjer för forskning. http://www.codex.vr.se/index.html.

Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor (2012). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård. http://www.ambssk.se/index.php/sv/kompetensbeskrivningen-foer-specialistutbildad-ambulansjukskoeterska.

Sanders, Mick. J. (2012). Paramedic textbook. Upplaga 4. St. Louis: Mo: Elsevier Mosby Jems. . Antal sidor: 1760. *

Segesten, Kerstin. (2006). Vårdforskningens begrepp. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 96.

Socialstyrelsen (2005). Nationell handlingsplan för hälso- och sjukvården. Slutrapport. Stockholm: Socialstyrelsen. Antal sidor: 109.

Språkrådet (2008). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber. Antal sidor: 264.

Strömberg, Helén & Eriksson, Henric. (2006) . Genusperspektiv på vård och omvårdnad . Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 224.

Vetenskapsrådet. Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden. http://www.codex.vr.se/index.html .


Vetenskapliga artiklar, rapporter och annat kan tillkomma. Symbolen * indikerar att litteraturen återkommer i flera kurser under utbildningen.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2016-06-02