Dnr: HNT 2016/5

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Omvårdnad

Litteraturlista

Akutsjukvård inom ambulanssjukvård

Gäller från och med ht 2016

 

Kurskod: KMA402
Kursens benämning: Akutsjukvård inom ambulanssjukvård
Prehospital emergency care
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Aarbakke, Jarle & Simonsen, Terje. (2011). Illustrerad farmakologi 1 : Principer och tillämpningar. Natur och Kultur. Antal sidor: 274. *

Aarbakke, Jarle, Hasselström, Jan & Simonsen, Terje. (2011). Illustrerad farmakologi 2 : Sjukdomar och behandling. Natur och Kultur. Antal sidor: 423. *

Abrahamson, Linda M.. Advanced Medical Life Support, Anassessment-Based Approach. Senaste upplagan. St.Louis: Elsevier/Mosby JEMS. Antal sidor: 545. *

Anderson, Cindy, M. & Braun, Carie, A. (2012). Patofysiologi : om hur förändringar i kroppens funktioner påverkar vår hälsa. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 532. *

Edberg, Anna-Karin. et al. (2013). Omvårdnad på avancerad nivå - kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 264*.

Iwansson, Sten. (2011). Infektionsmedicin: epidemiologi, klinik, terapi. Sävedlen: Säve. Antal sidor: 383.

Jern, Sverker. (2014). Klinisk EKG-diagnostik. Ljungskile: Sverker Jern utbildning,. Antal sidor: 259.

Polit, Denise & Beck, Cherly,Tatano. Nursing research. Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. Senaste upplagan. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business. *

Sanders, Mick J. (2012). Mosby's paramedic textbook. St. Louis, Mo: Elsevier Mosby Jems. Antal sidor: 1760. *

SBU rapport 197 (2010) . Triage och flödesprocesser på akutmottagningen. En systematisk litteraturöversikt . http://www.sbu.se/triage . *

Willman, Ania et al. (2016). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Upplaga 4. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 186*.


Referenslitteratur

Fass. http://www.fass.se. *

Handbok för hälso- och sjukvård. www.infomedica.se/handboken.

Läkemedelsboken. (2011/2012). http://www.lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/lakemedelsboken/LB2011-2012-interaktiv.pdf. *

Arhammar, Jenny & Wagrell, Birgitta. (2012). På akuten, bok med eLabb. Liber. Antal sidor: 256.

Medicinska forskningsrådet (2000). Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning. Forskningsetisk policy och organisation i Sverige. MFR-rapport 2, rev 2002. Stockholm: Medicinska forskningsrådet. Antal sidor: 116.

Raadu, Gunnel. Författningshandbok för personal inom hälso-och sjukvården. Senaste upplagan. Stockholm: Liber. *

Regler och riktlinjer för forskning. http://www.codex.vr.se/index.html.

Segesten, Kerstin. (2006). Vårdforskningens begrepp. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 96.

Socialstyrelsen (2005). Nationell handlingsplan för hälso- och sjukvården. Slutrapport. Stockholm: Socialstyrelsen. Antal sidor: 109.

Socialstyrelsen (2012). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård. http://www.ambssk.se/index.php/sv/kompetensbeskrivningen-foer-specialistutbildad-ambulansjukskoeterska alternativt www.ambssk.se.

Språkrådet (2008). Svenska skrivregler. Stockholm: Liber. Antal sidor: 264.

Strömberg, Helén & Eriksson, Henric. (2006) . Genusperspektiv på vård och omvårdnad . Lund: Studentlitteratur.

Suserud, Björn-Ove & Svenson, Leif. (2009). Prehospital akutsjukvård. Stockholm: Liber. Antal sidor: 477. *

Vetenskapsrådet. Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden . http://www.codex.vr.se/index.html .


Vetenskapliga artiklar, rapporter och annat kan tillkomma.
Symbolen * indikerar att litteraturen återkommer i fler kurser under utbildningen

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2016-06-02