Dnr: HS 2016/73

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Svenska som andraspråk

Litteraturlista

Svenska - ett andraspråk

Gäller från och med ht 2016

 

Kurskod: S2GA04
Kursens benämning: Svenska - ett andraspråk
Swedish - A Second Language
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Litteratur om ca 100 sidor kan tillkomma enligt lärarens anvisningar.

Böcker
Andersson, L-G. Språktypologi och språksläktskap. Upplaga 4. Stockholm: Liber AB, 2001.

Bolander, M. Funktionell svensk grammatik. Stockholm: Liber, 2012.

Kjellin, O. Uttalet, språket och hjärnan. Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2002.

Rehnqvist, G. & Svensson G. Lära om språk. Malmö: Gleerups, 2011. s.6-71, 149-187.

Thorén, B. Svensk fonetik för andraspråkundervisningen. Stockholm: Vulkan, 2014.

Kapitel i bok
Bannert, R. "Ordstruktur och prosodi". I: Svenska i invandrarperspektiv. Red. Hyltenstam, K. Lund: Liber Läromedel, 1979. S. 132-173. Erhålls genom läraren.

Holmegaard, M. & Källström, R. "Uttal och uttalsundervisning". I: Svenska som andraspråk. Mera om språket och inlärningen. Lärobok 2. Red. Cerú, E. Stockholm: Natur & Kultur, 1993. S. 201-223. Erhålls genom läraren.

Philipsson, A. "Svenskans morfologi och syntax i ett andraspråksperspektiv". I: Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle. Red. Hyltenstam, K. & Lindberg, I. Lund: Studentlitteratur, 2013. S. 121-150.


Referenslitteratur

Engstrand, O. Fonetikens grunder. Lund: Studentlitteratur, 2004.

Enström, I. Ordens värld. Svenska ord struktur och inlärning. Stockholm: Hallgren & Fallgren, 2010.

Josefsson, G. Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Lund: Studentlitteratur, 2009.

Josefsson, G. Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Övningar med facit och kommentarer. Lund: Studentlitteratur, 2009.

Källström, R. Svenska i kontrast. Tvärspråkliga perspektiv på svensk grammatik. Upplaga 1. Lund: Studentlitteratur, 2012.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2016-06-07