Dnr: HNT 2016/6:7

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Byggteknik

Litteraturlista

Betongkonstruktion

Gäller från och med ht 2016

 

Kurskod: BYGC11
Kursens benämning: Betongkonstruktion
Engineering Designs: Reinforced Concrete Structures
Högskolepoäng: 7.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Asaad Almssad. Betongkonstruktion. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur, 2016. ISBN 978-91-44-10996-1.

Asaad Almssad. Betongkonstruktion; Formelsamling. Senaste upplagan. Lund: Studentlitteratur, 2016. ISBN 978-91-44-11298-5.

Referenslitteratur
Swedish Standars Institute (SIS). Svensk standard SS-en 1992-1-1:2005; Eurokod 2: Dimensionering av betongkonstruktioner Del 1-1: Allmänna regler och regler för byggnader (Digital).


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2016-05-27