Reg No: HS 2016/58

 

Logotype of Karlstad University


Board of Teacher Education
Special Education

Course Reading

Special Education as a Field of Practice and Research II

Valid from autumn semester 2016

 

Course Code: LPASP5
Course Title: Special Education as a Field of Practice and Research II
Specialpedagogik som verksamhets- och forskningsfält II
Credits: 15
Degree Level: Master


Ahlberg, Ann (red). Specialpedagogisk forskning: en mångfasetterad utmaning. Lund: Studentlitteratur, 2009. Pages: Del av, ca 150 s.

Ahrne, Göran & Svensson Peter (red). Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber, 2011. Pages: 245.

Bladini, Kerstin & Naeser, Monica. Det handlar om samtal. Karlstad: Karlstads universitet. Regionalt utvecklingscentrum, 2012. http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:509981/FULLTEXT02.pdf. Pages: 131.

Helldin, Rof & Sahlin, Birgitta (red.). Etik i specialpedagogisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur, 2010. Pages: 219.

Larsson, Staffan. "Om kvalitet i kvalitativa studier". Nordisk pedagogik. 2005, (25), 1. 16-35. Pages: 35.

Loseke, Donileen R. Methodological Thinking. Basic Principles of Social Research Design. Sage, 2013. Pages: 194.

Nilsson, Marita. "Emmanuel Lévinas etik - Ansvar för den Andre". In: Det handlar om samtal. En essäsamling om ett kvalificerat samtasluppdrag. Edited by Bladini, K & Naeser, M. Karlstad: Karlstads universitet, Regionalt utvecklingscentrum (RUC), 2012. Pages: 6 (s. 124-129).

Rix, Jonathan, Sheehy, Kieron, Fletcher-Campbell, Felicity, Chrisp, Martin & Harper, Amanda. "Exploring provision for children identified with special educational needs: an international review of policy and practice". European Journal of Special Needs Education. 2013, 28 (4). 375-391. Pages: 16.

Sundqvist, Christel, von Ahlefeld Nisser, Désirée & Ström, Kristina. "Consultation in special needs education in Sweden and Finland: a comperative approach". European Journal of Special Needs Education. 2014, 29 (3). 297-312. Pages: 15.

Thomas, Gary. "A review of thinking and research about inclusive education policy, with suggestions for a new kind of inclusive thinking". British Educational Research Journal. 2013, 39(3). 473-490. Pages: 17.

Vetenskaprådet. God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet, 2011. Pages: 129.

Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet, 2002. Pages: 17.

von Ahlefeld Nisser, Désirée. Vad kommunikation vill säga: En iscensättande studie om specialpedagogers yrkesroll och kunskapande samtal. Stockholm: Stockholms universitet, 2009. Pages: 266.

Additional articles
Fem valbara internationella vetenskapliga artiklar i samråd med lärarna i kursen.


Reference Literature

Backman, Jarl. Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur, 2008. Pages: 223.

Bladini, Kerstin & Naeser, Monica. Att kvalificera ett samtalsuppdrag. Om ett utvecklingsarbete i speciallärarprogrammet. Karlstad: Karlstad University Studies, 2013. 27. Pages: 73.

Clark, Cathrine, Dyson, Alan & Millward, Alan (Ed). Theorising Special Education. London: Routledge, 1998. Pages: 199.

Jarrick, Arne & Josephsson, Olle. Från tanke till text: en språkhandbok för uppsatsskrivande studenter. Lund: Studentlitteratur, 1996. Pages: 133.

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, 2009. Pages: 370.

Sundqvist, Christel. Perspektivmöten i skola och handledning. Lärares tankar om specialpedagogiskt handledning. Åbo, Finland: Åbo Akademi, 2012. Pages: 235.


Reviderad 2013-06-17 enligt dekanusbeslut LUN 71/13. Dnr LUN 2013/13

Reviderad 2014-06-02, dnr LUN 2014/13.

Reviderad 2015-05-09

 

Approved by the Board of Teacher Education, 17 May 2016