Dnr: HNT 2016/9

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Geomatik

Litteraturlista

GIS, samhällsplanering och projektarbete

Gäller från och med vt 2016

 

Kurskod: NGGA19
Kursens benämning: GIS, samhällsplanering och projektarbete
GIS, Social Planning and Project Work
Högskolepoäng: 12.5 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
PBL Kunskapsbanken . http://www.boverket.se/vagledningar/pbl-kunskapsbanken.

Harrie. L. Geografisk informationsbehandling - teori, metoder och tillämpningar. Senaste upplagan. Studentlitteratur.

Övrigt
Internetlänkar som används i kursen kommer att hänvisas av lärare.

Referenslitteratur
Eklund, Sven. Arbeta i projekt - individen, gruppen, ledaren. Lund: Studentlitteratur.


Reviderad 2016-04-07 enligt Prefektbeslut nr 6 Dnr HNT 2016/9

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 2013-11-19