Dnr: HS 2016/66

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Socialt arbete

Litteraturlista

Examensarbete för masterexamen i socialt arbete

Gäller från och med vt 2018

 

Kurskod: SMAEX2
Kursens benämning: Examensarbete för masterexamen i socialt arbete
Master thesis in social work
Högskolepoäng: 30 hp
Utbildningsnivå: avancerad nivå


Böcker
Rienecker, L & Stray Jörgensen, P. Att skriva en bra uppsats. Upplaga 2014. Malmö: Liber. Antal sidor: 349.

Trost, J. Att vara opponent. Upplaga 2013. Lund: Studentlitteratur. Antal sidor: 66.

Övrigt
Karlstads universitet, 2011. Manual för referenshantering enligt Harvard system. Kan laddas ner från http://www.kau.se/sites/default/files/Dokument/subpage/2012/06/referenser_harvard_kau_aug_11_pdf_17907.pdf

Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (1990/2002). En skrift som kan laddas ned på http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2016-03-21