Dnr: HS 2016/68

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Sociologi

Litteraturlista

Samhällsanalys, halvterminspraktik

Gäller från och med ht 2016

 

Kurskod: SOGA92
Kursens benämning: Samhällsanalys, halvterminspraktik
Social analysis, half semester placement
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Ahrne, Göran och Papakostas, Apostolis. Organisationer, samhälle och globalisering. Lund: Studentlitteratur, 2011. Antal sidor: 223.


Ytterligare litteratur som väljs i samråd med lärare tillkommer.

 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2016-03-14