Dnr: Dnr 2014/19

 

Logotype of Karlstad University


Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Dans

Litteraturlista

Genredidaktik 2

Gäller från och med ht 2014

 

Kurskod: DAG004
Kursens benämning: Genredidaktik 2
Teaching Dance Genre 2
Högskolepoäng: 15 hp
Utbildningsnivå: grundnivå


Böcker
Foster, R. Ballet Pedagogy: The Art of Teaching. Florida: University Press of Florida. ISBN ISBN 9780813034591. Antal sidor: 150. Sidor väljs i samråd med lärare

Franklin. E. Dance Imagery for Technique and performance, Human Kinetics. Upplaga 1996. 1-18, 61-75, 123-128. ISSN . ISBN-10: 0-87322-943-6, ISBN-13: 978-0-87322-943-2 .

Hazzard-Donald, K. That’s the Joint! - The Hip-Hop Studies Reader. Red. Foreman, Murray & Neal, Mark Anthony (red.). Upplaga 2004. Nwe York: Routledge. 505-516. Observera upplagan!

Monteyne, K. Hip hop on Film: Performance culture, Urban Space, and Genre Transformation in the 1980s. Upplaga 2013. Mississippi: University Press. Sidor väljs i samråd med lärare.

Román, G. Dans – modern mästarlära. Upplaga 2010:1. Katarina Tryck AB. Antal sidor: 83. Rapporten kan beställas från Dans och Cirkushögskolan, www.doch.se eller tel 08-562 274 31

Schloss, J. Foundation: B-boy, B-girls, and Hip-Hop culture in New York. Upplaga 2009. Oxford: Oxford University Press. Sidor väljs i samråd med lärare.

Svedin, L. Den klassiska balettens byggstenar. Upplaga 1978. Stockholm: Rabén & Sjögren. ISBN 91 29 52355 9. Antal sidor: 93.

Ward Warren, G. The Art of Teaching Ballet: Ten Twentieth-Century Masters. University Press of Florida. Antal sidor: 187. Sidor väljs i samråd med lärare.

White, J. Advanced Principles in teaching classical ballet. University Press of Florida. Antal sidor: 187. Sidor väljs i samråd med lärare

Övrigt
Dansfilmsstudier som bearbetar, kritiskt granskar och analyserar balett och streetdance specifika vokabulär, gestaltning och estetik med ett didaktiskt perspektiv.

Dalzell, J. "Dance Teacher, Jun2010, Vol. 32 Issue 6". I: How I teach hip hop, . 40-42. http://search.proquest.com/docview/753500333/fulltextPDF?accountid=27746.

J. Hammond White MFA . Motivating and Evaluating Growth in Ballet Technique. Upplaga 2012. Journal of Dance Education, 12:3. 109-112. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15290824.2012.701173.

M. Aceto MFA. Upplaga 2012. "Developing the Dance Artist in Technique Class: The Alteration Task, Journal of Dance Education, 12:1". http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15290824.2011.569296. Antal sidor: 14-20.

Pröckl, M . Danspedagogens yta – Där kunskap och konst överlappar varandra . Upplaga 2012. 251-268 . http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:784738/FULLTEXT02.pdf.


Referenslitteratur

Franklin. E. Dance Imagery for Technique and performance, Human Kinetics. Upplaga 1966. 76-90, 123-128. ISBN ISBN-10: 0-87322-943-6, ISBN-13: 978-0-87322-943-2 .

Ring, Iskra . Den röda tråden: Metod och konsekvens i undervisning av klassisk balett. Upplaga 2003. Danshögskolan. ISBN 91-889311-5. Antal sidor: 116.


 

Fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2014-02-11